logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Общинският съвет във Видин ще заседава на 30 април

За последния ден на месец април е насрочено редовното заседание на Общинския съвет във Видин. Съветниците предстои да разгледат 33 предложения, които са включени в дневния ред, а традиционно заседанието ще започне с питания към кмета.
Общинското заседание е открито за всички граждани, а началото му е 9,00 часа на 30 април.
Ето какви предложения и искания са внесени за обсъждане и евентуално одобрение:

* Предложение относно одобряване промени в структура на Общинска администрация Видин.
* Предложение за оптимизиране структурата на Общинско предприятие „Спортни имоти“.
* Предложение за промяна на капацитета на социалната услуга в общността Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Сбъдната мечта“, с. Гомотарци, община Видин, ул. „Втора“ 1, считано от 01.05.2018 г.

* Предложение относно захранване на банкова извънбюджетна сметка „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин“, в изпълнение на договор, сключен между Община Видин и Министерство на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
* Предложение за даване на съгласие за безвъзмездно право на управление, за срок до 10 години, на имот публична общинска собственост, представляващ имот, предназначен за спортна база, находящ се на административен адрес: гр. Видин, ул. „Търговска“ 6 и право за кандидатстване на СУ „Цар Симеон Велики“, Видин по втора покана за набиране на проектни предложения по Програма Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020.
* Предложение за даване на съгласие за безвъзмездно право на управление, за срок до 10 години, на имот публична общинска собственост, предназначен за образование, находящ се на административен адрес: гр. Видин, ул. „Княз Борис I“ 25 и право за кандидатстване на ППМГ „Екзарх Антим I“, Видин по втора покана за набиране на проектни предложения по Програма Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020.
* Предложение относно предоставяне на имот – публична общинска собственост  за безвъзмездно ползване от Сдружение „Детски футболен клуб Видин“, находящ се в град Видин, ул. „Казармена“ за провеждане на спортно – тренировъчен процес на клуба.
* Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в ППМГ „Екзарх Антим I“ – гр. Видин – физкултурен салон и стая за съхранение на тренировъчни уреди и пособия за срок от 5 години в полза на „Спортен клуб по бойни изкуства – Видин“.
* Предложение за учредяване на безвъзмездно право на строеж с обща площ от 2951, 96 кв.м., в полза на БФС, върху имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Видин, ул. „Дунавска“ 7, за изграждане на „Миникомплекс по футбол – Видин Колодрум“ за срок от 25 години, съгласно разпоредбите на ЗФВС.
* Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Видин за 2018 г. – 2019 г.
* Предложение за приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Видин за 2018 година.
* Предложение за приемане на нови цени на декар за съответната стопанска година за отдаване под наем или аренда на земеделски земи с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“ – общинска собственост.
* Предложение за приемане на списък на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок от 1 година за стопанската 2018/2019 година.
* Предложение относно годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие на Община Видин за 2017 г.
* Предложение за учредяване на безвъзмездно право на строеж с обща площ от 950 кв.м., в полза на Министерството на здравеопазването, върху част от имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Видин, ул. „Д. Цухлев“ 44, за изграждане на жилищна сграда за „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“.
* Предложение относно проект на „Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие като дейност на Община Видин с предмет кариерно ориентиране и консултиране“.
* Предложение за проект на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.
* Предложение за решение на Общински съвет – Видин за даване на съгласие за изграждане на обект: „Пристройка за спортен салон към съществуваща училищна сграда“ ОУ „Иван Вазов“.
* Искане от Общинска служба по земеделие – Видин за предоставяне на имот, придобит от Община Видин, за възстановяване на собственост в съществуващи стари реални граници на наследници.
* Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – гараж, находящ се на ул. „Искър“ 5.
* Предложение за приемане на доклад за дейността на читалищата в Община Видин през 2017 г.
* Писмо от ОП „Спортни имоти“, относно предоставяне на Отчет за дейността за 2017 г., Отчет за приходите и разходите за 2017 г. и Бюджет за 2018 г.
* Писмо от ОП „Пазари и паркинги“ относно предоставяне на Отчет за дейността за 2017 година, Отчет за приходите и разходите през 2017 година и План – сметка за 2018 година.
* Писмо от ОП „Обреден дом“ за предоставяне на Отчет за дейността за 2017 г., Отчет за приходи и разходи – 2017г. и план-сметка за следващата финансова година.
* Писмо от ОП „Общински приют за кучета“ – гр. Видин, относно предоставяне на Отчет за дейността за 2017 г., Отчет за приходи и разходи за 2017 г. и план-сметка за 2018 г.
* Писмо от ОП „Регионално депо за битови отпадъци“, относно предоставяне на Отчет за дейността за 2017 г, Отчет за приходи и разходи за 2017 г. и План-сметка за 2018 г.
* Молба от ликвидатора на „Медико-дентален център I – Видин“ ЕООД (в ликвидация) относно предоставяне на годишен финансов отчет.
* Писмо от ликвидатора на „ДКЦ 1 – Видин“ ЕООД (в ликвидация) за предоставяне на отчети за дейността; приходи и разходи.
* Предложение за приемане отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Видин, взети с протоколи от проведени заседания за периода 1 януари 2018 година до 29 март 2018 година.
* Предложение за избор на делегат за извънредно годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Петка“ АД, гр. Видин.
* Предложение за определяне на представители от Общински съвет – Видин за участие в Комисия за разглеждане и оценяване на постъпилите предложения за финансиране на местни инициативи в община Видин през 2018 г.
Сподели в социалните мрежи