logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

До края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие

Още осем дни имат предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи, да го декларират пред НАП чрез подаване на декларация за дължими данъци (образец 4001). Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът, съобщиха от офиса на приходната агенция във Видин.
От началото на тази година предприятията-платци на доходи подават декларацията за дължими данъци само по електронен път, а самоосигуряващите се лица могат да подават формуляра, както по електронен път, така и на хартия.
Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, дължими от местни и чуждестранни физически лица, както и на местни и чуждестранни фирми, които не са търговци, включително общините.
Декларация за дължими данъци следва да подават и самоосигуряващите се лица и земеделските производители, които са получили през второ тримесечие на 2018 година, доходи подлежащи на облагане с авансов данък върху доходите.
До момента в офиса на НАП във Видин 646 фирми са декларирали, че са изплащали доходи на физически лица за второто тримесечие на 2018 година, което представлява малко над половината от очакваните декларации от този вид. Най-удобния начин за подаване на декларацията за дължими данъци е ползването на електронните услуги на НАП чрез електронен подпис или ПИК код.

Сподели в социалните мрежи