logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Преференции за работодатели по програми за заетост и обучение на безработни

Дирекция „Бюро по труда“ във Видин (БТ) провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица, съобщиха от дирекцията. Оттам поясниха, че БТ разполага с финансови средства за сключване на договори, по Закона за насърчаване на заетостта през август 2018 г., с работодателите от общините Видин, Брегово и Ново село.
Мерките за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат са няколко: за чиракуване на безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация и осигуряване на суми за наставник – свободни средства 4200 лв.; безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия – свободни средства 5052 лв.; безработни лица с трайни увреждания – свободни средства 4527 лв.; безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време – свободни средства 3590 лв.; безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст – свободни средства 3453 лв.; продължително безработни лица – свободни средства 6710 лв.;
За ползване на преференциите работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи до изчерпване на финансовите средства.
Освен това, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа безработни лица за обучение чрез работа (дуална система на обучение) – свободни средства 27 612 лв.

Сподели в социалните мрежи