logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Денонощни дежурства заради риска от горски пожари

Повече от 2300 горски служители от регионалните дирекции по горите, държавните предприятия и държавните горски и ловни стопанства в страната дават денонощни дежурства заради риска от горски пожари, съобщават от МЗХГ. В готовност са и всички доброволни формирования и групи за гасене на пожари към общините.
Изпълнителна агенция по горите, съвместно с регионалните дирекции по горите и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са извършили проверки в горските стопанства за изпълнението на всички противопожарни мерки за превенция на горски пожари и изпълнението на оперативните планове за действие. Особено внимание се обръща на направата на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици. Всички големи комплекси от иглолистни култури и насаждения е необходимо да са разделени с лесокултурни прегради. Проследено е почистването на сухите треви покрай жп линии, пътища и линейни съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от висок клас на пожарна опасност.
По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии, както и на разстояние по-малко от 100 метра от техните границите. Забранено е също така паленето на стърнища, суха трева и слама в земеделски земи, по слоговете и крайпътни ивици и други площи със суха растителност. Забранено е хвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения.

Сподели в социалните мрежи