logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Предстоят заседания на комисиите към Общинския съвет във Видин

Председателят на Видинския общински съвет (ОбС) насрочи за 14 септември заседания на постоянните комисии, съобщиха от ОбС.
Най-много – 14 предложения, предстои да бъдат разгледани в постоянната комисия по общинска собственост, общински дружества и предприятия, приватизация и следприватизационен контрол.
Членовете на комисията трябва да обсъдят и дадат становище по внесения доклад за състоянието на общинския дълг за 2017 година, както и отчетите за касовото изпълнение на бюджета, капиталовите разходи и сметките за средства от Европейския съюз на община Видин. Друго от предложенията, които предстои да бъдат обсъдени, е станалата вече традиционна промяна в Поименен списък за капиталови разходи в община Видин през 2018 година.
Членовете на постоянните комисии ще трябва да разгледат и искането за приемане на две нови наредби – Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и нова Наредба за реда за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.
 Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти за разполагане на тото пунктове; публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя в района на с. Гомотарци; промяна на собствеността върху път, публична общинска собственост, както и оптимизиране структурата на Общинско предприятие „Обреден дом“ – са само част от предложенията, които са внесени за обсъждане в постоянните комисии.
Сподели в социалните мрежи