logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Съмнения за корупция и злоупотреба с европари в най-бедния регион на страната

В нарушение на българското и европейското законодателство община Видин променя клаузи и условия по спечелени вече обществени поръчки за милиони левове – европейско финансиране. Това стана ясно по време на извънредно заседание на Общински съвет – Видин. Заседанието бе свикано спешно, заради решението на администрацията да изведе децата от две видински училища и да ги съвмести с другите училища в града.
Парите за ремонт и реконструкция на тези две училища, в общ размер на близо 17 милиона лева, са отпуснати по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Във Видин общинската администрация си позволява, случайно или не, да внася съществени промени в условията за изпълнение на обществените поръчки и то след сключване на договорите за изпълнение. Променят се правилата на поръчките въпреки, че общината, както и избраните фирми са подписали договори с ясни условия, в случая: „строително-ремонтите работи трябва да са съобразени с провеждането на учебните занимания и не трябва да пречат или прекъсват учебния процес”.
С действията си общинарите оставят повече от съмнения за корупция и злоупотреби. А за подмяната на условията по изпълнение на поръчките същите изтъкват единствено благородни, добри намерения и загриженост за обществото. И все пак, става дума за пари. Факт е, че за някого така е по-добре. Факт е, че законите и тяхното спазване не са силна страна на кмета и общинската администрация.
В техническата спецификация, неразделна част от обществената поръчка за ремонта в ПМГ „Екзарх Антим I“, в част „План за действие“ изрично е записано, че Изпълнителят трябва да представи на Възложителя: „…подробен план за действие, съобразен с учебния/възпитателния процес. Дейностите трябва да НЕ пречат на нормалното провеждане на ежедневните занимания в училището. Планът следва да съдържа конкретни задачи, подлежащи на изпълнение, отговорните за това лица, времетраене и очаквани резултати, водещи до учебен процес без прекъсване и нарушаване на дневния график…“. Спазването на тези изисквания посочва в предложението си (офертата) и кандидатът, спечелил поръчката. Тези изисквания за изпълнение на поръчките са посочени и в сключения вече договор между община Видин и фирмата-изпълнител.
По идентичен начин се развиват процедурите и финализирането на другата поръчка за „Консервация, реставрация и експониране на сградата на СОУ „Цар Симеон Велики“. В концепцията за изпълнение на поръчката спечелилата фирма, заявява, че ще спазва изискванията за непрекъсване на учебния процес. В Раздел III.2.7.1. „Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва нормалния процес на функционирането на учебното заведение“, където подробно са описани изискванията по спазването на посочената клауза в договора.
Защо се появяват съмнения за корупция и нерегламентирана помощ при изпълнение на поръчките?
Защото с извършените промени в условията за изпълнение община Видин в качеството си на Възложител, предоставя на изпълнителите условия, с които им оказва „помощ“ при изпълнение на поръчките.
Това поставя в неравно положение останалите участници в търговете за изпълнение. В положение на нелоялна конкуренция са и онези, които след като са се запознали с условията на търга са решили, че няма да могат да извършат ремонта без прекъсване на учебния процес и по тази причина са се отказали. А може би техните оферти биха били със значително по-ниска цена… Или пък биха предложили по-високо качество на ремонтите…
Подобен случай с фрапантно нарушение на заложените в тръжните правила параметри е ремонта на бул. „Панония“ в града. Тогава в изискванията бяха заложени километри тротоари с нови плочки и нови бордюри, които изискват определено време за полагане. След подписване на договора същите тези тротоари бяха подменени с асфалтирани такива. Цената определено е различна. Времето за изпълнение също. А в онази обществена поръчка времето бе основен фактор за оценка на предложенията. Не цената. И спечелилият поръчката предложи и се подписа под 28 дни срок за изпълнение. И разбира се повече от година не успя да предаде обекта. И не бе санкциониран. И разбира се, замяната на определени видове работи бе извършена с благоволението на кмета, а и защо не на някой по-нагоре…
И ако всичките тези нарушения не бъркаха право в изтънелите джобове на българските данъкоплатци всичко би било чудесно! Но не е. И няма как да бъде при условие, че именно поради подобни изисквания фирмите-изпълнители на поръчки в общината се броят на пръстите на едната ни ръка.
От незнание или некомпетентност грубо се нарушават правила и заложени клаузи в договорите, които този, пък и предишните кметове подписват? Защо са тогава изобщо правилата, щом ще ги нарушаваме дружно? И има ли нужда от търгове, когато печелившите са предизвестени?
А съмненията за корупция?
За нарушаване на правилата, за злоупотреба с европейски средства…
Какво за тях?!
(Снимка – пресслужба на община Видин)

Сподели в социалните мрежи