logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Информация относно работата по процедурите за изграждане на пътя Видин-Ботевград

Уважаеми съграждани, днес в офиса на гражданско обединение „Единни за промяна“ беше получен отговор от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), подписан от председателя на УС инж. Светослав Глосов, във връзка с поредното ни запитване по хода на процедурите на новото трасе Видин-Ботевград и особено участъка Видин-Монтана.
В писмото си от АПИ припомнят, че от Видин до Враца е предвидено изграждане на пътна инфраструктура Г28, като пътят е разделен на няколко участъци: Видин – Димово, Димово – Бела – Ружинци, Ружинци – Монтана и Монтана – Враца.
За да бъде възможно да се стартира обществената поръчка за изграждането на нова пътна инфраструктура от Видин до Монтана (разделен на три участъка), то остава да се получи разрешение за изработване на ПУП-ПП.
Както и в предходния отговор от АПИ на наше запитване, оттам отново поясняват, че съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията следва да бъде направено изменение на Общите устройствени планове (ОУП) на община Видин и Димово. От Агенцията посочват, че в началото на месец октомври 2018 г. община Видин е изпратила писмо до МРРБ с искане да бъдат дадени указания относно изменението на действащ общ устройствен план на общината, във връзка с отразяване на новопроектираното трасе Видин – Ружинци. В същото писмо е изразено становище, че съгласно действащия Закон за устройство на територията, Агенция „Пътна инфраструктура“ следва да изработи за своя сметка изменението на плана, а не само да сезира общината.
„АПИ е изразила и поддържа становището си относно незаконосъобразността за предприемане на действия от нейна страна за възлагане изработване на изменението на ОУП, особено когато това е свързано с изразходване на публични средства. Обръщаме внимание, че АПИ е специализирана администрация по изграждане и поддръжка на пътища и не разполага със служители, имащи компетентност за изработване на общи устройствени планове (ОУП)“, се казва в писмото на АПИ.
Към момента предстои изменение на Закона за устройство на територията, в частта му касаеща общите устройствени планове. Законът е приет на първо четене и АПИ ще изчака промяната, чрез която ще бъде решен проблемът с липсата на съответствие между общите и подробните устройствени планове.
От АПИ посочват още, че е готов техническият проект за Видин-Ружинци, а част от него е изработеният подробен устройствен план. Налице са графични и текстови материали за ПУП-Парцеларен план, но действията по съгласуване с компетентните органи и ведомства може да стартират само след разрешаване изработването му, което се осигурява от МРРБ.
Относно Парцеларния план за участъка Ружинци – Монтана, то АПИ е в процес на изпълнение на указанията на МРРБ, дадени по повод искането за разрешаване на изработването му. Към момента новите задания за изработване на ПУП – Парцеларен план се съгласуват с Министерството на околната среда и водите и Министерството на културата. За другият участък: Монтана – Враца, се очаква решение на проблем, свързан с обжалване пред съда.
Това е част от последния отговор на АПИ, факсимиле, от което публикуваме.
Обръщаме се към всички граждани, които участваха в протестите – при желание заповядайте в офиса на гражданско обединение „Единни за промяна“, където може да се запознаете с кореспонденцията ни с МРРБ и АПИ по изпълнение на поетите ангажименти.
Апелираме към всички участвали в протестите – нека да останем будни и да помислим за съвместни мерки, за да накараме община Видин да се свърши работата. Забавянето на процедурите по изграждане на пътя (повече от четири месеца) е заради бездействието на местните общини, през които преминава трасето. 

 

Сподели в социалните мрежи