logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

„Измислици на АПИ“ и бездействие от страна на общината скараха общинските съветници

„Единни за промяна“ внесоха декларация в Общински съвет – Видин, в която заявиха, че няма да гласуват предложения, свързани с одобряване на изменения на общи и подробни устройствени планове, внесени от кмета на община Видин, докато същият не изпълни задълженията си към гражданите и не възложи служебно изменение на Общия устройствен план на Видин, за да бъде нанесено трасето на новия път Видин-Монтана.
„Измислици на АПИ“ – така определи изискванията, заложени в Закона за устройство на територията, гл .архитект на общината Ангел Недялков, по чийто думи някакви си АПИ пишели измислици в писмата си и не искали да си свършат работата. Оказа се, че гл. архитект е най-вещия финансист на общината – логично е, община Видин няма заместник-кмет по финансите. Мнението на Недялков е, че общината няма право да финансира изменение на Общия устройствен план и не трябва да се дават пари за нанасяне на проектираното вече трасе между Видин и Монтана, на територията на общината.
„Възмутени сме от наглото отношение на кмета, главния архитект и на всички онези, които управляват общината. Те вместо да правят всичко възможно да може по-бързо да започне изграждането на новия път, носят от 10 кладенеца вода, за да докажат, че това не е тяхна работа“, коментира Павел Тодоров, общински съветник от „Единни за промяна“.
„Каква по-важна работа има кметът от това да представлява видинските граждани и техните интереси? Да настоява за изграждането на жизненоважната за Видин пътна връзка и да прави и невъзможното, за да ускори процедурите. Това се питаме всички“, каза Росица Кирова и добави: „Изумява ме спокойствието на общинската администрация. Кореспонденцията им с АПИ датира от април месец тази година. Вече седми месец от страна на общината не се прави нищо. Прехвърля се топката. Аз не помня, помогнете ми, кметът не беше ли от ГЕРБ?; Държавата не се ли управляваше от ГЕРБ?; Ръководството на АПИ не се ли избираше от управляващите?; В общината има ли ток? А Интернет има ли?; Мобилни телефони има ли? А вие знаете ли колко бързо биха решили този проблем, ако е засегнат частния интерес на тези хора?!“.

***
ДЕКЛАРАЦИЯ от общинските съветници от групата на „Единни за промяна“
във връзка с изграждане на новия участък Видин-Монтана, част от цялостното трасе Видин-Ботевград

Уважаеми г-н Кмет,
Общинските съветници от групата на „Единни за промяна“ заявяват, че няма да гласуват предложения, свързани с одобряване на изменения на общи и подробни устройствени планове от кмета на община Видин, докато не бъде внесено предложението за изменение на Общия устройствен план и възлагане на ПУП (Парцеларен план), отразяващи проектното трасе на новата отсечка Видин-Монтана, част от цялостното трасе Видин-Ботевград.
Напомняме ви, че съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) изменението на ОУП трябва да бъде извършено от община Видин. Това посочват и в двете си писма от Агенция „Пътна инфраструктура“, изпратени в отговор до гражданско обединение „Единни за промяна“ (съответно от 30.08.2018 г. и от 24.10.2018 г.).
В първото писмо се посочва:
„Ключов етап от подготовката на проекта в участъка Видин – Ружинци е изготвянето и приемането на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП), провеждането на отчуждителни процедури и получаване на разрешение за строеж от МРРБ. Процедурата стартира в края на януари т. г., в изпълнение на поетите ангажименти. Тъй като изработеният проект следва да се съобрази с действащите общи устройствени планове (ОУП) за община Видин и община Димово, на 18.04.2018 г. проектният обхват на бъдещия път е изпратен на община Видин и на община Димово за предприемане на съответните действия по изменение на действащите общински устройствени планове“.
В следващото писмо АПИ потвърждава вече изразеното становище, съгласно закона, цитираме:
„Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията следва да бъде направено изменение на ОУП на община Видин и Димово, поради което водим разговори с всички заинтересовани страни. Община Видин в началото на октомври 2018 г. е изпратила писмо до МРРБ с искане да й бъдат дадени указания относно изменението на действащ общ устройствен план на общината, във връзка с отразяване на новопроектираното трасе Видин-Ружинци. В същото писмо е изразено становище, че съгласно действащия Закон за устройство на територията, Агенция „Пътна инфраструктура“ следва да изработи за своя сметка изменението на плана, а не само да сезира общината.
АПИ е изразила и поддържа становището си относно незаконосъобразността за предприемане на действия от нейна страна за възлагане изработване на изменението на ОУП, особено когато това е свързано с изразходване на публични средства. Обръщаме внимание, че АПИ е специализирана администрация по изграждане и поддръжка на пътища и не разполага със служители, имащи компетентност за изработване на общи устройствени планове“.

Господин Кмет,
Смятаме, че ваше основно задължение като кмет на тази община е да се грижите за нуждите и интересите на гражданите на община Видин. Адекватната пътна инфраструктура би трябвало да е приоритет на всяко едно нормално управление на общината и региона, което изисква действия, а не симулация и оправдания.

Сподели в социалните мрежи