logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

От АПИ до „Единни за промяна“ с новини за работата по проекта Видин-Ботевград

В потвърждение на поетите ангажименти към жителите на Видин и региона, гражданско обединение „Единни за промяна“ за пореден път се обърна за информация до Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и МРРБ за работата по проекта на пътя Видин-Ботевград и особено за дейностите в участъка Видин-Ружинци, които бяха забавени с месеци заради отказа на община Видин да изпълни законови процедури.
В дух на добрите и коректни взаимоотношения, в писмо до председателя на „Единни за промяна“ Росица Кирова, председателят на Управителния съвет на АПИ Георги Терзийски подчертава, че до момента агенцията винаги е предоставяла на гражданското обединение своевременна информация – както за етапа на изпълнението на обекта, така и за затрудненията, които изпитва агенцията при реализацията на този изключително сложен обект.
„Финансовото обезпечаване на строително-монтажните работи и всички други съпътстващи дейности е основен, но не единствен проблем, касаещ строителството на модерна инфраструктура по направлението Видин – Ботевград“, заявява в писмото си г-н Терзийски и уверява, че АПИ е в пълна мобилизация на експертно ниво по изпълнение на проекта.
Конкретно за участъка Видин – Ружинци вече са в ход няколко процедури, след обявяването и изработения ПУП-парцеларен план на обекта, посочват от АПИ. Сред тях са обнародваните заповеди на изп.директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на кадастрални карти и регистри за землищата на Срацимирово, Макреш и Вълчек. Заповедите са влезли в законна сила и целият парцеларен план вече е проектиран върху кадастрална основа.
След обявлението за изработения проект на ПУП-парцеларен план за община Видин са подадени 5 възражения и едно за района на община Димово.
Проектът на парцеларен план е съгласуван по отношение на засегнатите имоти в горски територии от Държавните горски стопанства в Белоградчик, Видин и Регионалната дирекцията по горите в Берковица. РЗИ-Видин е издала здравно заключение за инвестиционното намерение.
След писмо от „Булгартрансгаз“ проектът на ПУП-парцеларен план за територията на общините Макреш и Грамада е претърпял лека корекция, поради застъпване на трасето на бъдещия път с трасето на газопровод „Южен поток“, съобщават от АПИ. Предвидената временна етапна връзка преди с. Ружинци за включване на новото трасе на пътя Видин-Ружинци в съществуващия път Е-79 е засегнал два допълнителни имота в част от землището на Ружинци, заради което община Ружинци е обявила частично изменение на парцеларния план.
От „Напоителни системи“ – Видин са издадени удостоверения за поливност за 2000 поземлени имота, засегнати от трасето на пътя. Областната дирекция „Земеделие“ е издала 22 акта за категоризиране на засегнатите имоти – земеделски територии, съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.
В съответствие със законите, парцеларният план се съгласува с държавните и експлоатационни дружества. Чрез предложение от АПИ в МЗХ, проектът е представен на Комисията за земеделските земи за утвърждаване на трасе за проектиране и през този месец се очаква неговото разглеждане.
За участъка Видин-Ружинци предстои сключване на договор за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“. Срокът за изпълнение е 14 дни. Изготвеният доклад ще бъде внесен в МРРБ за издаване на разрешение за строеж.
„На 8 април тази година е подписано възлагателно писмо за изработване на план за управление на околната среда и план за собствен екологичен мониторинг на околната среда, а срокът за изпълнение на възложените дейности е 30 дни“, допълва в писмото си председателят на АПИ Георги Терзийски.

Сподели в социалните мрежи