logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

315 молби за отпускане на помощи за първокласници

До края на август са подадени 315 заявления-декларации в Дирекциите „Социално подпомагане“ в област Видин за отпускане на еднократна помощ за първокласници. Най-много заявления са подадени във ДСП-Видин – 210. Останалите депозирани заявления по дирекции са: Димово – 48 броя, Белоградчик – 25 броя, Кула – 19 броя и Брегово – 13.
Отказ от помощ са получили 11 семейства, а 274 са издадените заповеди за отпускане на помощта. В процес на обработка са 30 заявления.
Право на еднократна целева помощ за първокласници имат семейства, чийто деца са записани за първи път в първи клас на общинско или държавно училище. Друго условие е средномесечният доход на член от семейството за последната година да е по-нисък или равен на 450 лева. Този доходен критерии не се взема предвид при семейства с деца с увреждане, деца с един жив родител и деца настанени в приемни семейства, при близки и роднини. Размерът на помощта е 250 лева.
По всички заявления-декларации подадени след 1 август тази година помощта ще се изплаща на два пъти – при влизане на заповедта в сила и в началото на втория учебен срок.
Помощта трябва да бъде върната, ако ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок, ако детето не постъпи в училище или е допуснало 5 неизвинени отсъствия за един месец без уважителна причина.
Приемът на документи за отпускане на еднократна помощ за първокласници ще продължи до 15 октомври.
Сподели в социалните мрежи