logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

„Единни за промяна“ с искане за отмяна на Закона за социалните услуги

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Гражданско сдружение “ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“,
представлявано от РОСИЦА ЛЮБЕНОВА КИРОВА

УВАЖАЕМИ Г- ЦЕНКОВ,
Конституцията на Република България гласи: „Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.” / чл.47 ал.1/.
Ние не искаме да се въвеждат права на децата, каквито де факто не са предвидени в Конституцията, още по-малко за тяхното спазване да следят „доставчици на социални услуги“, а не родителите и семейството.
Като гражданско сдружение заставаме срещу въвеждането на антисемейни закони, които следват принципите на норвежката служба Берневернет, отговорна за отнемането на стотици норвежки и чуждестранни деца от техните родители.

I. Настояваме за отмяна на ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ и приетите с него промени в повече от 26 законови и подзаконови актове.
II. ТВЪРДО ПРОТИВ сме ратифицирането от ПАРЛАМЕНТА на НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ „Трети факултативен протокол” на Конвенцията на ООН за правата на детето, който е основан на същите идеологически принципи.

Въпреки, че Стратегията за детето е спряна, от 01.01.2020 влизат в сила следните закони, които застрашават българското семейство и срещу които ние, българските граждани и родители заставаме ТВЪРДО ПРОТИВ:
• Извеждане на дете по сигнал: само по сигнал (вкл. анонимен). Децата ни могат да бъдат взети в рамките на 24 часа без съдебна заповед (чл. 36г и чл. 36д във връзка с чл. 27(1) от Закона за закрила на детето (ДВ бр. 24 от 22.03.2019г., в сила от 01.01.2020г. (стр. 35 и стр. 36)
• Родителите са възприети за виновни. Едва след един месец ще трябва да бъде доказвано пред съда, че сме невинни, ако можем и имаме пари за адвокати – чл. 27(2) от ЗЗДетето.
• Домът ни не е защитен. По сигнал социален работник ще може да влезе в дома ни без съдебна заповед и да състави социален доклад с огромно количество лична информация, както и да претърси дома ни (напр. какво имаме в хладилника, шкафове, дрехи, кабели и др..) – чл. 10 (1) и приложение 1 от Наредбата, изм. с постановление на МС N 0104/02/05/2019г.
• Въз основа на преценката на социален работник ще се оценява нашата родителска компетентност, ще ни се дават задължителни предписания как да си гледаме децата (чл. 11 Нар.), или ще ни се наложат “мерки за закрила”, вкл. отнемане на детето (чл. 14(3) и чл. 20(2) Нар.). Може изобщо да не се предприемат “мерки за реинтеграция” (чл. 17 (2) Нар.), и детето да се даде за осиновяване (чл. 93 (2) и (3) СК) вкл. в чужбина.
• Липса на отговорност: отговорност за фалшиви сигнали, за неправомерно отнемане на деца, за неверни доклади и прочее, няма предвидена.
• Частни фирми/НПО изземват държавни функции. Могат да ни наложат задължителни социални услуги, извършвани от частни лица “доставчици на социални услуги”, дори и чужди/чуждестранно финансирани. Тези частни лица ще избират и контролират приемните семейства, ще дават становища за пред съда дали сме годни за родители, ще ни дават задължителни предписания, ще се намесват при родителски спорове, ще получават лична информация от лекари и институции и др. За дейността си тези доставчици ще получават пари от бюджета, от такси от гражданите (каквито сами си определят) и от чуждестранните си спонсори. В случая има и конфликт на интереси. Тези доставчици имат интерес от повече случаи на отнемане и вмешателство, за да получават съответното финансиране в по-големи размери.
• Всяко дете може да бъде счетено за „дете в риск”, поради неясно дефинирани критерии. Например на: самотен родител, многодетно семейство; при: недостатъчна жилищна площ, недостатъчно доходи, увреждания/болест в семейството, отсъствия от училище и много други, както и “други обстоятелства” по преценка на социалния работник §1 ЗЗДЕТ., §1 ППЗДЕТ., чл.4-6 Нар. МС
• На „Телефонът на доверието: 116 111”, който се обслужва от частна неправителствена организация, с чуждестранно финансиране всеки може да подаде сигнал срещу нас, вкл. и нашето дете.
• Според Наредба 13 от 21.09.2016г. граждани и неправителствени организации могат да образоват децата в училищата и детските градини в сферата на сексуалното образование, което е част от здравното образование.
КАКВО НА ПРАКТИКА ЩЕ СЕ СЛУЧИ СЛЕД 01.01.2020г.:

Пълно приватизиране на социалният сектор от група НПО-та „доставчици на социални услуги” и той се монополизира.

Извадки от Закона за социалните услуги:

• Частни фирми – НПО-та „доставчици на социални услуги“ (чл. 30 от ЗСУ), могат да бъдат, както ЧУЖДЕСТРАННИ лица – чл. 30, т. 2 от ЗСУ, така и ЧУЖДЕСТРАННО ФИНАНСИРАНИ – чл. 41, ал. 2 от ЗСУ.

• Чуждестранните доставчици няма да имат нужда дори от ЛИЦЕНЗ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ В НЯКОИ СЛУЧАИ: чл. 31, ал. 3 от ЗСУ.
ФИНАНСИРАТ се от ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ + ТАКСИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ – доставчиците сами си ги определят! ( чл. 48, ал. 3 от ЗСУ) + ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИМ „СПОНСОРИ” (чл. 41 от ЗСУ).

• Доставчиците имат основно участие В ПРИЕМНАТА ГРИЖА: нов чл. 34а от ЗЗД.

• При спорове за родителски права тяхното СТАНОВИЩЕ дали сме ГОДНИ ЗА РОДИТЕЛ ще се използва пред съда: нов чл. 138а от СК.

• Доставчиците имат ДОСТЪП ДО ВСИЧКИТЕ НИ ЛИЧНИ ДАННИ: чл. 81, ал. 1 от ЗСУ

• МЕРКИ ЗА „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“ се предоставят като СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, вкл. задължителни: чл.88, ал. 2 от ЗСУ и чл. 74, ал.1 от ЗСУ, чл. З6д, ал. 3 от Закон за закрила на детето; чл. 4, т.1, т.4 и т. 5; чл. 20, ал. 2 и чл. 23, т. 2 от Закон за закрила на детето: мерки за закрила на детето – „социални услуги”.

• Доставчикът е член и на МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ СИЛОВ ЕКИП за извеждане ИЗВЪН СЕМЕЙСТВОТО НА ДЕТЕ само по СИГНАЛ (чл. 36 ал. 3 ЗЗД/.

ТРЕТИ ФАКУЛТАТИВЕН ПРОТОКОЛ – тъй наречената „въоръжена ръка на Конвенцията”:

Той създава процедура за подаване на жалби за нарушени права на децата към Комитета по правата на детето, който на практика представлява специализиран международен съд. Този съд „ще има предвид правата и мнението на детето, като на мнението на детето следва да се придава значение“ (чл.2) и ще зaдължи държавата ни дa изпълнявa рeшeнията бeз прaвo дa ce прoтивoпocтaвя, кoeтo вcъщнocт e тотален oткaз oт cувeрeнитeта нa страната ни. Това е недемократично избран наднационален орган, решаващ в закрити заседания, налагащ „предпазни мерки, които да предотвратят манипулирането на детето от тези, които действат от негово име в най-добрия интерес на детето” (чл.3.2.).

По силата на Трети факултативен протокол:
1. Комитетът може да налага „временни мерки”. Тези мерки не подлежат на обжалване.
Член 6.1. „По всяко време след получаване на жалбата и преди да е взето решение по същество, Комитетът може да изпрати на държавата – страна, загрижен във връзка с бързото й разглеждане, искане държавата-страна да предприеме временни мерки, необходими в изключителни ситуации, така че да се избегнат възможни непоправими щети за жертвата или жертвите на твърдените нарушения.”
Процедурата е дълга и „времените мерки”, упражнявани безконтролно, могат да създадат непоправима вреда.
2. Възможност за сезиране на Комитета от НПО без съгласието на заинтересованите лица, чрез специално поставена вратичка за това.
Член 5.2. „Когато жалбата се подава от името на лице или група лица, това следва да става с тяхното съгласие, освен ако авторът на жалбата обоснове предприемането на действия от тяхно име без наличието на такова съгласие.”
Нещо повече – НПО са специално поканени да взаимодействат с Комитета, с оглед предоставяне на доклади и подготвянето на жалби.
3. Липса на правна защита: заинтересованата страна не е част от производството, ако жалбата е подадена чрез НПО. Ако жалбата е подадена без знанието и съгласието на заинтересованата страна от НПО например, само държавата може да подаде отговор.
Член 8.2. „Държавата – страна по Протокола подава на Комитета писмени обяснения или изявления, изясняващи предмета на жалбата и вътрешноправното средство за защита, ако има такова, което е можела да предостави. Държавата – страна подава своя отговор възможно най-скоро и в рамките на шест месеца”

4. Процедурата пред комитета не е публична:
Чл. 10.2. „Комитетът провежда закрити заседания, когато разглежда жалби, получени на основание настоящия Протокол.”

5. Възможност и за други държави да подават жалби срещу България:
Член 12: „Междудържавни жалби.”
Ратифицирането на Трети факултативен протокол може би ще доведе и до създаване на специализиран детски съд, тъй наречената ювенална юстиция (15).
Думи като „висшия интерес на детето“ и „права на детето“ могат да бъдат използвани както за добро, така и за зло. Дефиницията на правата на децата остава размита така, че понятието бива използвано за защита на груби нарушения. Държавата до момента доказва, че не би могла да защити семейството, като основна градивна клетка на обществото, следвайки чужди политики, разрушаващи българските традиции и семейни ценности. Институциите не могат докажат, че дискурсът за правата на детето няма да бъде корумпиран и използван за съмнителни и злокачествени цели.

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦЕНКОВ,
Обръщаме се към Вас, като кмет на Община Видин, за да внесете нашето предложение за разглеждане в Общински съвет Видин, който да вземе РЕШЕНИЕ за подкрепа на посочените искания на гражданите в защита на семейните ценности в Република България и да подкрепи исканията ни за отмяна на ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ и приетите с него промени в повече от 26 законови и подзаконови актове и за нератифициране от ПАРЛАМЕНТА на НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ „Трети факултативен протокол” на Конвенцията на ООН за правата на детето, който е основан на същите идеологически принципи.
Настояваме да инициирате спешна среща с участие на Народните представители от област Видин и областния управител, където  същите да бъдат изслушани и да бъдат запознати с искането на родителите и гржданите по отношение на ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ и приетите с него промени в различни нормативни актове.
Вярваме, че задължение на всеки български гражданин е да брани основните български ценности и да не допуска намеса на чужди интереси под прикритието на нови правила. Българското семейство, децата ни и българския род са най-големия капитал на България. И наш дълг е да ги отстояваме именно в този объркан и лутащ се съвременен свят.
Оставаме на Ваше разположение за организиране на дискусии по темата, провеждане на срещи с представителите на областта в Народното събрание и изпращане на Решение на Общински съвет Видин с Декларация, изразяваща исканията на родителите и гражданите от областта до Министър Председателя, Народното събрание и Президента на република България.

Росица Кирова – Председател на гражданско движение „Единни за промяна“

Видин, 11ти Ноември 2019 г.

predlojenie cenkov_1-6 predlojenie cenkov_2-6 predlojenie cenkov_3-6 predlojenie cenkov_4-6 predlojenie cenkov_5-6 predlojenie cenkov_6-6

Сподели в социалните мрежи