logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Днес се проведе извънредно заседание на Общински съвет Видин

Днес се проведе извънредна сесия на Общински съвет Видин.

Две от решенията,които местния парламент взе днес са свързани с изграждането на обект: „Модернизация на път I-1 (E-79) „Видин-Ботевград.
А именно, във връзка с писма от Агенция „Пътна инфраструктура“ относно вземане на решение от Общински съвет – Видин за обявяване от публична общинска в частна общинска собственост, засегнатите имоти и части от имоти-публична общинска собственост и безвъзмездно прехвърляне на имоти в полза на АПИ.

Беше разгледано и гласувано предложение от кмета на община Видин , а именно да се удължи срока за плащане на данъка върху недвижимите имоти и таксите за битови отпадъци, с отстъпка от 5 % до 30 юни 2020 г., както и да се удължи срокът за плащане на данъка върху превозните средства, отново с 5 % отстъпка до края на юни.
Промяната на срока се отнася за лицата, предплатили данъка за цялата 2020 година върху недвижимите имоти, превозните средства и таксата за битови отпадъци. Това е още една стъпка да бъдат подпомогнати хората в условията на кризисната ситуация и във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено в страната ни на 13 март заради разпространението на COVID-19.

На заседанието бе гласувано още наименованието на проектното предложение на Община Видин по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ да бъде „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление в гр. Видин“. То е по открита процедура за подбор на проекти BGENERGY-2.001 – „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Партньор по проекта на Община Видин от страната-донор ще бъде MP ENERGY AS, Norwey.

Обмисля се и още една извънредна сесия, която ще се състои до средата на месец април, за да могат общинските съветници да приемат решение за освобождаване от наем на обектите, които са общинска собственост за периода, за който не са функционирали. Това са обекти, затворени с Решение на Националния, областен или общински кризистни щабове – заведения, фризьорски салони и др. Касае се и за наематели в общински и временни пазари.

Предвижда се осбобождаване от такса за така нареченото тротоарно право на заведенията за периода, през който не са имали дейност, а така също и да не се начислява лихва за 2020 г., за времето след 30 юни до края на календарната година. От 20 март е отменена „синята зона“.

Прилагаме и текста на дневния ред на днешното извънредно заседание:

1. Предложение №ПО-01-04-52/24.03.2020г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на Община Видин, относно Писмо вх.№РД-02-06-903/10.03.2020г. от Агенция „Пътна инфраструктура“ относно вземане на решение от Общински съвет – Видин за обявяване от публична общинска в частна общинска собственост, засегнатите имоти и части от имоти-публична общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне, с. Синаговци, с. Жеглица и с. Ивановци, във връзка с изграждането на обект: „Модернизация на път I-1 (E-79) „Видин-Ботевград“, участък от км 3+757 до км 11+100.73 и участък от км 11+100.73 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж по проект)“.
2. Предложение №ПО-01-04-53/24.03.2020г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на Община Видин, относно Писмо вх.№РД-02-06-903/10.03.2020г. от Агенция „Пътна инфраструктура“ относно безвъзмездно прехвърляне на имоти- общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне, с. Синаговци, с. Жеглица и с. Ивановци в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“, във връзка с изграждането на обект: „Модернизация на път I-1 (E-79) „Видин-Ботевград“, участък от км 3+757 до км 11+100.73 и участък от км 11+100.73 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж по проект)“.
3. Предложение №ПО-01-04-54/26.03.2020г.от д-р Цветан Ценков – Кмет на Община Видин, относно промяна на срока през 2020 г. за ползване на отстъпка 5 на сто от лицата, предплатили данъка върху недвижимите имоти за цялата година, данъка върху превозните средства за цялата година и такса битови отпадъци за цялата година.
4. Предложение №ПО-01-04-51/24.03.2020г.от д-р Цветан Ценков – Кмет на Община Видин, относно проектно предложение на Община Видин по открита процедура за подбор на проекти №BGENERGY-2.001 ,,Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”, по Програма ,,Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Сподели в социалните мрежи