logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

УЧИЛИЩАТА ЩЕ ПЛАЩАТ ИНТЕРНЕТ НА СЕМЕЙСТВА,КОИТО НЯМАТ ОНЛАЙН ДОСТЪП

Училищата ще имат възможност да финансират разходите за доставка на домашен интернет на учениците, които по социални причини не разполагат с достъп до такъв и поради тази причина не могат да се включат в дистанционно обучение. Това е реши Министерския съвет с допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Това ще важи в случаите, когато присъственият учебен процес в училището е временно преустановен, поради което обучението на учениците се осъществява от разстояние в електронна среда. За периода, децата не са в класните стаи, училищата ще могат да извършват разходи за осигуряване на интернет свързаност за тези ученици. Те ще бъдат за сметка на реализираните икономии в училищните бюджети вследствие на прекратяването на учебния процес на територията на училищата.

Промените се налагат във връзка с част от въведените на територията на Република България противоепидемични мерки свързани с разпространението на вируса COVID – 19, които включват преустановяване на учебните занятия в училищата. С оглед продължителността на приложената мярка МОН създаде организация за обучение на учениците в дигитална среда. Благодарение на установеното партньорство между учители, родители и доставчиците на услуги близо 89% от учениците в страната бяха включени в обучение в електронна среда. Прилагането на тази форма на обучение ще постигне очакваните резултати при условие, че може да обхване максимално голям брой ученици. Поради липса на технически условия – мобилни устройства и/или интернет свързаност част от учениците не могат да бъдат ефективно включени в обучение в дигитална среда.

Предложеното допълнение на Наредбата е свързано с реализирането на целите на Националната стратегия за учене през целия живот (2014 – 2020) за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система.

Сподели в социалните мрежи