logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

На предстоящо заседание ще бъде взето решение относно икономическата целесъобразност от изграждането на тунел под „Петрохан“

Във връзка с поетите ангажименти от гражданско обединение „Единни за промяна“ за публичност по напредъка и реализацията на отделните етапи по проектите за изграждане на магистрален път Видин – Ботевград  и тунел под “ Петрохан“ се обърнахме към Агенция „Пътна инфраструктура“ с молба да ни бъде предоставена информация, относно напредъка по процедурите, касаещи изграждането на тунелното съоражение под прохода „Петрохан“. Поискахме да знаем – на какъв етап са процедурите за оценка на въздействието върху околната среда и какво сочат окончателните анализи след приключването на прединвестиционното проучване?

От Агенция „Пътна инфраструктура“, получихме отговор днес /10 август 2020г/. Публикуваме техният отговор:

През август 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ сключи договор за „Изработване на прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под „Петрохан“. Един от основните въпроси, които следва да бъдат изяснени в проучването е изследване на автомобилния трафик, който би използвал това направление при хипотезата за изграждане на тунелно съоръжение под „Петрохан“. На базата на извършения анализ се определят проектната скорост и пътният габарит.
Съгласно договора, срокът за изпълнение на прединвестиционно проучване е 180 календарни дни. Изпълнението на проучвателните дейности е определено да се извърши в два етапа, в съответствие със Заданието за проектиране, както следва: първи етап с продължителност 160 календарни дни и втори етап 20 календарни дни.
В договорения срок изпълнителят изработи прединвестиционното проучване за оптимизирано трасе с тунелно преминаване под прохода „Петрохан“ и го предаде на Възложителя.
Към момента се извършва пълен преглед на всички части от предоставения проект от експерти на агенцията. Предстои разглеждане и приемане на разработката за първи междинен етап от договора от Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) на Агенция „Пътна инфраструктура“. На заседанието на ЕТИС ще бъде взето решение относно икономическата целесъобразност от изграждането на тунел под „Петрохан“ и препоръчан целесъобразен вариант за разработване в следваща фаза на проектиране. След приемане на разработката от ЕТИС ще бъде предадено в окончателен вид прединвестиционното проучване.
След окончателното предаване на разработката Агенция „Пътна инфраструктура“ ще предприеме действия за провеждане на изискуемите процедури от българското законодателство — по реда на Закона за опазване на околната среда, което ще бъде предмет на друга обществена поръчка. След влизане в законна сила на решение по оценката на въздействието върху околната среда, постановено от компетентния орган Министерството на околната среда и водите (МОСВ), ще може да продължат проектантските дейности по одобрения от МОСВ вариант, както и теренно осигуряване на бъдещо строителство. Процедурите за оценка на въздействието върху околната среда се извършват след окончателно изработен и приет проект.
Още веднъж акцентираме, че в момента на ранен етап се извършват само проучвания, които да изяснят икономическата целесъобразност на предлаганото строителство и размера на необходимите капиталовложения за реализацията на този проект. В разработката е извършена технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност на вариантите и определяне на приблизителна стойност на инвестицията (строителна стойност) за реализиране на инвестиционното намерение. При извършване на технико-икономическия анализ се използва специализиран модел, разработен от Световната банка.
При вземане на решение за бъдещото развитие на проекта ще бъде обсъден и социалният ефект и влиянието на проекта върху обществения живот на ниво област и община, и като цяло за развитието на транспортните връзки в национален и международен аспект.
В заключение Ви информираме, че предстои вземане на трудно, обосновано и с дългосрочен ефект решение, от което следва, че трябва да бъде изследван и оценен всеки един детайл от разработката, поради което апелираме за търпение и разбиране, защото в този проект ще бъдат вложени средства само при доказана икономическа целесъобразност на проекта.

Сподели в социалните мрежи