logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Процедурата по изплащане на обезщетенията за отчуждените имоти на Е-79 е допълнително облекчена

Отчуждените имоти, засегнати от обект Модернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“ на територията на община Видин и община Грамада ще се изплащат по облекчена процедура.
От физическите и юридическите лица няма да се изисква актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от Служба по вписванията. Правоимащите лица ще попълват декларация по образец, с която лично ще декларират наличието или липсата на вещни тежести върху отчуждените имоти. Областна администрация Видин ще извършва служебни проверки за достоверността на декларираните данни.
Дадена е възможност на физическите лица при липса на нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума, да бъде представен документ от нотариус в оригинал удостоверяващ дела и размера на обезщетението, на съответното лице.
Новия набор документи са качени на интернет страницата на Областна администрация Видин.

Сподели в социалните мрежи