logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Експерти ще подпомагат общини, сред които и Видин, при подбор на проекти за градско развитие

Експертни звена и комитети ще подпомагат десетте най-големи общини в страната при подбора на проекти, които ще се финансират по приоритета за интегрирано градско развитие на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма за развитие на регионите 2021-2027 година. В новите териториални органи ще бъдат включени експерти на местните администрации, регионални поделения на държавни структури, представители на неправителствения сектор, бизнеса, граждански организации и други. Те ще имат ключова роля при преселекцията, подбора и изпълнението на проектни предложения за инвестициите в преобразяването на най-големите общински центрове – Столична община, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Русе, Велико Търново, Варна, Видин и Плевен, уточняват от регионалното министерство.

Звеното за подбор, което ще се формира със заповед на кмета на съответната община, ще организира и провежда публични и информационни събития, на които се разясняват изискванията за кандидатстване пред потенциалните бенефициенти, и както на публични обсъждания на постъпилите проектни предложения. Звеното ще извършва също така подбор за проектни предложения, проверка за административно съответствие и допустимост и подбор по качеството съгласно Плана за интегрирано развитие на общината. Комитетът за подбор ще разглежда проектните предложения и ще извършва преселекция чрез точкуване на проектните предложения по утвърдени критерии, одобрени от комитета за наблюдение на Програмата на регионално развитие и включени в насоките за кандидатстване.

В заседанията на комитета с право на глас ще се включват представители на юридически лица с нестопанска цел, както и представители на икономическия сектор – по един представител на малки, микро и средни предприятия.

Сподели в социалните мрежи