logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Заседание: 22.05.2015/ Питане на Вардан Папикян – Централна градска част – Настилка

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН

Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159

e-mail: obs_vidin@mail.bg

ПРОТОКОЛ №5

Днес, 22.05.2015 г. от 09.00 часа в залата на ОбС-Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет – Видин.

От общ брой 37 общински съветници на заседанието присъстваха 32. Отсъстваха общинските съветници Валерий Цветанов Георгиев, Пламен Цветанов Георгиев, Вероника Емилова Петрова, Павел Димитров Паунов и Венцислав Асенов Станев. В заседанието взеха участие г-н Добромир Дилов – Зам. Кмет „УТРИ” при Община Видин, изпълняващ функциите на Кмет на Община Видин, съгласно Заповед №РД-02-11-676/19.08.2014г. на Кмета на Община Видин, директори на дирекции в Община Видин, специалисти от общинската администрация, кметове, граждани и журналисти. Заседанието бе открито и ръководено от Пламен Трифонов, Председател на Общински съвет – Видин.

ОбС – Видин прие заседанието да протече при следния,

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Питания към Кмета на Община Видин.

…………………………..

ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

………………………………

Пламен Трифонов Благодаря. Колеги, с това, това питане ми се струва изчерпано. Следващото питане е от г-н Вардан Папикян, с вх. № 9200-10528/08.04.2015г. Заповядайте г-н Папикян, да развиете Вашето питане.

Вардан Папикян – Благодаря г-н Председател. Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми гости,

Пламен Трифонов Колеги, много Ви моля за тишина.

Вардан Папикян – Г-н Дилов, получих отговора тази сутрин. Благодаря Ви за отговора. Тъй като и аз не съм имал време да прочета, отговора се състои от 4-5 страници. Ще прочета първо питането си.

„Г-н Дилов,

Тази година общинската администрация възнамерява да подготви седем работни проекта за участие в „Интегриран план за градско възстановяване и развитие“. Един от тези седем проекта има за цел да придаде нов облик на центъра на града като съществуващата настилка, която е с голяма художествена стойност за Видин, уникална е по рода си както качество така и като стойност, да бъде подменена с цветни, бетонни плочи.

Бих искал да изясните намеренията на администрацията относно тази „гениалност“, обхвата и нуждата му и дали подмяната на тази настилка,която е издържала тежестта на управлението на не един кмет и с десетилетия е доказала качеството си трябва да бъде подменена с плочи, които в най-добрия случай след няколко години ще си сменят цвета. Идеите на Община Видин за промяна на художествения облик на града съгласуват ли се с местните архитекти и дали сумата необходима за тази „безкрайно даровита идея “ не би могла да послужи за възстановяване и развитие на градския облик като бъде изразходвана там, където има крещяща нужда от тях, защото нуждите на видинчаните не се ограничават само с разходка на центъра.”

Аз имам отговор от Ваша страна. Ако Вие имате желание да отговорите, ако не аз да кажа моето мнение относно Вашия отговор.

Пламен Трифонов Вие, доволен ли сте от отговора?

Вардан Папикян – Тъй като отговора се състои от 4-5 страници, ще Ви обясня за какво става въпрос.

Пламен Трифонов Да, колеги, помолен съм от г-н Папикян да Ви направя забележка за тишина. И е прав човека. Заповядайте. Колеги, моля Ви.

Вардан Папикян – Г-н Дилов, аз се опитах да се запозная с проектите доколкото мога и доколкото имам възможност от медийното пространство да разбера. Всичко, което възнамерявате да направите чрез този проект, всички сгради на тази улица да имат по-добър облик, да се санира, Младежкия дом, СОУ „Цар Симеон Велики”, Театъра, разбира се, няма спор, това прекрасно е. Лед осветлението, което възнамерявате на центъра монтирате, видеонаблюдението е крайно необходимо, знаем днешната младеж какво прави. Чугунените решетки. Всичко е прекрасно. Аз не се заяждам с това, което е красиво, очевадно, че ще бъде красиво. Питането не е само, а е на всички , които не са могли да дойдат тук на общественото питане, което е било организирано, както пише в отговора. Знаем как се организират обществените питания, но няма да се задълбочаваме там. Тази настилка …

/Край на аудионосителя/

Вардан Папикян – че безвъзвратно срока на годност на тази настилка е изтекла. Няма такова нещо. Безвъзвратно за една година ще изтече срока на годност на бетонните плочи. Първо тъмните плочки ще си сменят цвета. Вярвайте. Говорете. Вие се занимавате със строителство. Ще Ви кажат хората, които произвеждат тези плочки. Второ, забелязали ли сте как се чисти леда зимата на центъра на тази пешеходна зона. С метални прътове бият леда да се счупи. Служителите на чистотата. Каква бетонна плочка ще издържи на това нещо. Разбирате, че след три, четири години отново всичко трябва да бъде подменено и така разходи, разходи. Тази настилка е хубава. Тази настилка ако се измие ще има прекрасен външен вид. Какво като е направена през 80-те години на някакъв си режим. Да, аз забелязах, може би грешката е, че я наричам уникална, а то я имало в четири, пет града. За мен е уникална. Всичко хубаво направено в този град, което е хубаво и е доказано хубаво, е уникална. И защо трябва да се заяждаме точно за тази дума. Повярвайте подмяната на настилката ще бъде голяма грешка с оглед за в бъдещето. Освен ако някой държи задължително да се сменят тези настилки, защото те са необходими да не са там и постоянно да се правят ремонти на центъра.

Пламен Трифонов Да. Добре. Благодаря Ви. Г-н Дилов. Заповядайте.

Вардан Папикян – Извинявам се. Само нещо да добавя. Трийсет секунди. И още нещо. На фона на това, което видяхме на центъра още от началото на мандата, настилката наистина е гениална, защото от началото бяха поставени 10-15 на брой едни неща, които наподобяват на хранилки за животни, пък то се оказа, че били цветарници. После разбрах нещо. Има райграс вътре.

Пламен Трифонов На Вас Ви приличат на хранилки може би за фазани. За птици.

Вардан Папикян – Да, да, няма цветя вътре, има някакви растения. После имаше едни квадратни неща на центъра на пешеходната зона, които приличат на бункери. После цялото беззаконие на сто метра оттук около друг уникален паметник на културата – паметника на незнайния воин. Оставете центъра на мира, насочете се към междублоковите пространства. Там също живеят видинчани.

Пламен Трифонов Благодаря Ви. Г-н Дилов, заповядайте да отговорите. Заповядайте.

Добромир Дилов – Уважаеми г-да общински съветници, много хубаво изказване, но всеки си говори от неговата си страна, както му изнесе. Това е проект, това е решение, интегриран план, зони за одобряване градската среда и т.н. Това е само един проект, който ще седи в общината и когато има средства и когато има възможност или когато Общинският съвет реши ще го изпълни. А, че има нужда от ремонт централната градска част, както Вие сам казахте, това е безспорно. Министерството на регионалното развитие е възложило на Община Видин проект „Видин в следващия програмен период” да изготви тези 7 проекта. Това е взето с решение на Общински съвет. Вие сте ги гласували, знаете ги, кандидатствали сме по този проект и в момента се изготвят работните проекти. Не виждам какво драматично има тук. Драматичното е другото нещо. Миналата седмица когато ходих в София за разясняване за усвояване на средствата по целенасочено подпомагане на регионите в растеж и т.н. в тези тридесет и шест града, които са одобрени, големите градове, където включително влиза и Видин. Този Общински съвет трябва да вземе решение за следващия програмен период, който е до 2020 година, инвестиционна програма за следващото управление, за да може да се кандидатства с конкретни проекти и ние, този Общински съвет да одобри кои проекти ще прави следващото управление на Община Видин. Това е изискване на Министерството на регионалното развитие, тъй като държавата се е забавила една година и половина с уточняването на критериите за кандидатстване за следващия програмен период. И сега искат в рамките на три месеца да се разработи инвестиционна програма, която да се приеме от Общинския съвет. Общинският съвет да гласува кои обекти от тази инвестиционна програма ще се правят в следващия програмен период, за което Вие казвате от тези седем проекта кой от тях ще включим, защото не с всичките може да се кандидатства, най-много с един, два от тях може да се кандидатства. И това нещо трябва да стане до октомври месец, когато е крайния срок за одобряване на обектите, които ще се финансират с тези целенасочени средства. При това състояние и тези злободневни закачки не виждам как ще стане. Благодаря Ви.

…………………………………..

Пламен Трифонов – Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното редовно заседание на Общински съвет Видин. Благодаря Ви.

Край на заседанието в 16.05 часа

Изготвили протокола:

Цеца Тодорова Колева (п)

Пламен Ангелов Димитров (п)

Анелия Ненова Димитрова (п)

Председател на Общински съвет Видин:

Пламен Трифонов

Сподели в социалните мрежи