logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Заседание:22.05.2015/ Преотреждане терен летище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН

Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159

e-mail: obs_vidin@mail.bg

ПРОТОКОЛ №5

Днес, 22.05.2015 г. от 09.00 часа в залата на ОбС-Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет – Видин.

От общ брой 37 общински съветници на заседанието присъстваха 32. Отсъстваха общинските съветници Валерий Цветанов Георгиев, Пламен Цветанов Георгиев, Вероника Емилова Петрова, Павел Димитров Паунов и Венцислав Асенов Станев. В заседанието взеха участие г-н Добромир Дилов – Зам. Кмет „УТРИ” при Община Видин, изпълняващ функциите на Кмет на Община Видин, съгласно Заповед №РД-02-11-676/19.08.2014г. на Кмета на Община Видин, директори на дирекции в Община Видин, специалисти от общинската администрация, кметове, граждани и журналисти. Заседанието бе открито и ръководено от Пламен Трифонов, Председател на Общински съвет – Видин.

ОбС – Видин прие заседанието да протече при следния,

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Питания към Кмета на Община Видин.

  1. Предложение №08-00-86/08.05.2015г. от Кмета на община Видин, съгласно заповед №РД-02-11-676/19.08.2014г., инж. Добромир Дилов, /Заместник – кмет “УТРИ”/, относно одобряване на проект за изменение на „Общ устройствен план на община Видин” по отношение ПИ 000105, местност „Бановци”, землище с. Иново, общ. Видин, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.1, т.1, чл.136, ал.1 от ЗУТ.

Докладва: инж. Добромир Дилов – За Кмет на Община Видин,

съгласно Заповед №РД-02-11-676/19.08.2014г.

Становище: ПК по ЗГООС

 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

..………………..

Росица Кирова – Аз искам да взема отношение по предложения дневен ред във връзка с първа точка след питането, не зная дали не е номер 2 там. Така, съжалявам, че отсъствах от комисия, тъй като бях извън Видин и не бях предварително запозната с материалите, които ни се предлагат за сесия и прочета, който направих вчера, се натъкнах на …

Пламен Трифонов Един момент, няма запис. Колеги, ще Ви помоля, има технически проблем.

Росица Кирова – Така, отношението, което искам да взема по тази точка от дневния ред е следното. Колеги, предлага ни се изменение на Общия устройствен план, което засяга един терен, попадащ в рамките на бившето видинско летище. Г-н Велков, моля Ви. Аз смятам, че това, което говоря е важно. Винаги, не за мен, а за тези, които са в залата и тези, които засяга интересите им, г-н Трифонов. Така, става въпрос за точка, с която се иска изменение на Общия устройствен план. Един терен, който съгласно плана от 2004г. е бил отреден за летище. Не съм запозната дали става въпрос за летището в Иново, но тъй като местността е Бановци, землище с. Иново, сигурно става въпрос точно за бившето летище на гр. Видин. Тъй като тук в този Общински съвет нееднократно от тази трибуна, през последните десет години се заявяват интереси и ангажимент да бъде възстановено видинското летище. Да, юридически е трудно, защото за това е необходима волята на държавата, т.е. на Областния управител, както и на Кмета на Община Видин и на този Общински съвет. Но, не е невъзможно. Невъзможно ще стане когато всичките тези терени ги доразпродадем на някого и ги превърнем в терени за производствени дейности, за земеделски дейности и за всякакви други дейности. Аз лично от началото на 2015г. съм пътувала десет пъти през летище Крайова. То не се отличава с нищо изключително, а просто с три полета на ден към различни дестинации в Европа. Хората от целия регион ползват тази линия на едно супер малко летище, за което не е необходим голям терен. В никакъв случай не е по-голям терена от този в бившето летище в Иново. Тъй като не съм запозната със становищата и дебатите в комисията и не зная дали някой изобщо е забелязъл какво ще направим с това решение, аз предлагам тази точка да отпадне от дневния ред и Общинският съвет да сформира свое становище във връзка с това, което искаме да се случи на града ни в бъдеще. Защото Видин не съществува само днес, в следващите два месеца или следващата една година. Видин ще бъде тук и след нас. Би било хубаво на бъдещите поколения да можем да създадем възможността да се възстанови летището. И това не е невъзможно. Аз съжалявам, че забелязах в материалите, че терена, за който се иска преотреждане, е продаден януари месец 2015г. от настоящия Областен управител, което силно ме притеснява, защото означава, че Областния управител и държавата може би нямат никакво намерение да възстановят летището на Видин. Но, аз като човек, който продължава да живее тук, смятам, че заслужава да се борим за това. Затова апелирам да отпадне точката от дневния ред. Благодаря колеги.

Пламен Трифонов Благодаря г-жо Кирова. Един момент, само. В интерес на истината желая да Ви информирам, че графика за обявяване заседания на постоянните комисии е с рег. № 0800-7304/08.05.2015г. В интерес на истината, на 15.05.2015г. са проведени всички комисии. В интерес на истината, г-жо Кирова, пред мен е присъствената форма с подписите, Вие действително не сте били на това заседание и не сте могли да знаете. Вие по принцип през последните няколко месеца не идвате на комисии. Моля Ви в бъдеще, за да може да се дискутират тия неща, а не така хоп, да идвате на заседания на комисиите. Другото, което е, действително аз не съм запознат със ситуацията, кой е продал, кой не е продал. Въпросът е имаме ли основание да го разглеждаме този въпрос или не. Вие, г-н Велков, имате желание да вземете отношение по дневния ред.

Генади Велков – Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, така ще бъде останалите няколко сесии, и в това, когато сме заети да правим имидж и се отдаваме на един популизъм, който не ми се слуша. Ще пропуснем да свършим и няколко важни неща, дай Боже, следващите да са по-добри и да имат повече хъс за работа. Това е продадено. По никакъв начин няма да пречи. Държавата го е продала и тя не е длъжна да ни информира. По никакъв начин няма да пречи, ако дай Боже, някога някой реши да възстанови видинското летище. Има достатъчно място, има достатъчно сгради. Цялата тази сграда, която беше едно време, която приемаше пътниците, които пътуваха от нашето летище, е свободна, държавна, и има достатъчно терени около летището. Продадена е една част отсрани, някой го е купил. Той не може да предприеме нищо, защото това се води летище в момента. Някой е вложил пари, някой иска да прави нещо и ние сега трябва да го спънем, защото евентуално някога е възможно да се възстанови летището. Това просто не мога да го разбера. Някой иска да прави нещо и ние ще му пречим. Нека да остане точката, нека да я разгледаме и наистина да я приемем. /дебат в зала/

Пламен Трифонов Може да си купи, ако е в Байкунурци, може да си купи … /дебат в зала/ Колеги, много Ви моля, не от място.

Любчо Йонов – Уважаеми колеги, имам питане към г-н Кмета, към г-н Дилов.

Пламен Трифонов Не, питанията след малко. Сега разискваме дневния ред. Изчакай питанията, и аз имам питане към него, сега сме по дневния ред. След малко заповядайте. Момент, има ли желание, колеги, колеги, г-жо Кирова. Димо Скорчев, Вие какво искате? Какво желаете? /дебат в зала от Димо Скорчев – „Желая да задам въпроси на общинските съветници”. Вие ще имате възможност … /дебат в зала от Цецо Иванов – „Ако ще правим предизборна кампания, да разпускаме съвета и да правим избори”/ Така, г-н Скорчев, Вие ще имате възможност като започнем питанията, да се обърнете. Така, по дневния ред, има ли желание още някой да вземе отношение по дневния ред? Не виждам. Процедурно предложение правя за прекратяване на дневния ред.

…………………………

…………………………

т.2. Предложение №08-00-86/08.05.2015г. от Кмета на община Видин, съгласно заповед №РД-02-11-676/19.08.2014г., инж. Добромир Дилов, /Заместник – кмет “УТРИ”/, относно одобряване на проект за изменение на „Общ устройствен план на община Видин” по отношение ПИ 000105, местност „Бановци”, землище с. Иново, общ. Видин, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.1, т.1, чл.136, ал.1 от ЗУТ.

Пламен Трифонов – Проекта за решение е пред Вас. Материалът е гледан в две комисии. Материлът е гледан в комисията по ЗГООС. Комисията по ТСУОД не се е състояла. Така, както и да е. Проекта за решение е пред Вас. Има ли желание някой да вземе отношение? Вносителят има ли желание да вземе отношение по този въпрос. Г-жо Кирова, това е точката, да Ви напомня, да не я пропуснете, точкта, която Вие искахте да отпадне. Ще вземете ли отношение по нея? Аз виждам, че забравяте. Заповядайте. Искате ли отношение? /дебат в зала от Росица Кирова – “Вносителят първо”, е той не иска. /дебат в зала от Росица Кирова/ Той е написал каквото трябва. Вие, заповядайте. Ще помоля общинските съветници, които са извън залата, да заповядат, след малко ще влезем в процедура на гласуване.

Росица Кирова – Уважаеми колеги, аз смятам, че бях достатъчно ясна в началото на заседанието когато аргументирах защо искам тази точка да отпадне от дневния ред. Аз нямам нищо против реализирането на инвестиционните намерения на някой, който е закупил нещо от някого. Проблемът е, че Община Видин трябва да има стратегия за развитие. Ако искаме да продължаваме да живеем в този град и в тази община и нещо да се случва, нещата трябва да ги правим с предварителна замисъл. Трябва да имаме идея искаме ли някога да бъде възстановено летището на Видин. Ако този Общински съвет няма желание, в такъв случай няма проблеми ние да преотреждаме тези терени. След като Областният управител и държавата нямат желание, те ще продължават да разпродават терени около летището. Тук, на тази трибуна, в началото на заседанието ми беше казано, че има достатъчно сграден фонд и няма пречка да има към това летище, аз няма да се надвиквам Росене и Пламене, просто не желая, нали не защитавам на баба ми частния интерес. Става дума за следното. В рамките на едно летище има определени изисквания за безопасност. Не е възможно непосредствено до сградата, където ще преминават пътниците и където ще има пътнически и митнически контрол да има частна собственост. И тези неща са много ясно разписани, включително и в Закона за устройство на територията и нормативите, когато се преотрежда някакъв терен за летище. Затова моето предложение е, апелирам към всички Вас. Ако наистина искате нещо във Видин да се промени, нека да върнем тази точка от дневния ред, да се постави на подробно обсъждане и да реши Общинският съвет, този Кмет и тази община, имат ли воля някога в близко бъдеще до Видин да има летище. Ако смятате, че това не е необходимо, не трябва да се възстановява летището до Видин, няма проблеми, нека да гласуваме точката. В противен случай създаваме възможност на някой, който е закупил този терен да го въведем в допълнителна заблуда, като му кажем, че там може да развие производствена дейност. И след две, три или пет години, когато се реши да има летище до Видин, дай Боже да се реши, и започнат отчуждителни процедури, на този човек трябва да му се отчуждава терен, който е с различна стойност и с различно предназначение. Аз лично за пореден път изразявам учудването си, че Областният управител на 25.01. или 15 според датата на покупко продажбата е продал терен, който попада в обхвата на това летище. Независимо от това дали са сгради или просто терен. Да, държавна земя. И аз не оспорвам, че е държавна земята. Той има право да прави и продажба на държавно имущество. Когато не нарушава закона. Но, освен закона, би трябвало и всички ние да спазваме някакви морални принципи и да мислим малко извън днешния ден. Ако искате да го направим, предлагам да върнем точката и тя да отпадне от дневния ред, да бъде подложена на допълнителни дискусии и обсъждане, защото в момента, в който започнем да приемаме подобни промени, ние се отказваме от идеята летище да има там, на онова място, което е подходящо за това, в което са хвърлени пари, независимо от това дали е в режима на комунизма или през последните двадесет години

Пламен Трифонов – А, комунизма, сещаме се за него ние.

Росица Кирова – и има изградена инфраструктура, която е грехота. Тя е изградена с нашите пари от нашите данъци и е грехота да и теглим един кръст, както всъщност ще направим ако одобрим това решение. Благодаря Ви.

Пламен Трифонов – Благодаря и аз. В момента желание да вземе отношение, преди Вас, извинявайте, желание да вземе отношение има Генади Велков, после да заповяда Цецо Иванов, след което Тони Вълков. Нали така? Заповядайте.

Генади Велков – Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и г-да, не е продадено никаква част от летището. Продадено е там, където беше локацията, където бяха военните. Има достатъчно терени, сгради няма, г-жо Кирова. Те са в окаяно състояние и трябва да бъдат съборени. Някой го е закупил, държавата го е продала. Преди малко си направихме шега с колегите, че не е лошо, както е тръгнало да уволним Министерски съвет, че не са ни питали преди да продадат нещо, което е тяхна собственост. Обаче не мога да разбера защо изобщо се поставя този проблем и съм сигурен, че той нямаше изобщо да се постави преди няколко месеца, но обикновено когато наближат избори всички много са загрижени за града. Иначе в останалото време могат да правят каквото си искат, да подписват каквито си искат договори, които са много полезни за града. Оттук нататък ние трябва да дадем шанс на този човек, който е вложил пари на тази фирма, да си развие бизнеса и да създаде работни места. И по никакъв начин, ако дай Боже, някога някой реши да закупи отново от държавата това летище и да го направи летище, по никакъв начин няма да му пречи това. Благодаря Ви.

Пламен Трифонов – Благодаря и аз. Г-н Иванов, заповядайте. Да се готви Тони Вълков.

Цецо Иванов – Аз така внимателно чух аргументите за и против, и бях много изненадан кое е предмет на настоящето обсъждане и гласуване. Ако беше летището, категорично съм против. Ама категорично съм против. Категорично съм против да пипаме летището. Но, то е държавна собственост. И пак си прочетох документите за днешната сесия, установих, че летището не се засяга нито в същността му, нито в прилежащите му части. Това е имот, който някога е бил отреден за селскостопанско летище, което никога не сме имали. Той няма нищо общо с летище. /дебат в зала/ Моля? Значи, имота е държавна собственост. Държавата е тази, която може да прави селскостопански или други летища. А явно щом държавата е казала продавам имот, който е бил отреден са селскостопанско летище, държавата няма да прави селскостопанско летище. Но, то не засяга онова летище, по което някога летяха самолети Видин – София. Това е съвършено различен имот, който се намира на така прилично отстояние, така през улица. ? /дебат в зала от Росица Кирова – “Може ли да го видим на карта?”/ Да, ето картата е представена. И сега, въпроса е,

Пламен Трифонов – Как на цветна карта?

Цецо Иванов – Там са записани имотите? Там си пише имотите и са през улица. Въпроса е за целесъобразност или законосъобразност. Държавата в лицето на Областния управител, в рамките си на неговата си компетентност е продал един имот. Този имот е бил предназначен за селскостопанско летище, което държавата е зачеркнала. Има ли право собственика на имота да си го преореди. И ние трябва да видим налице ли са законовите предпоставки. Налице са законовите предпоставки. Относно целесъобразността, че някога ще искаме да правим селскостопанско летище, да говорим за селскостопанско летище. Не за летището, което ще летят самолети. Дай Боже да полетят. Нищо няма да полети. Но, дано някой ден полетят. Те не ги засяга. Летището с нищо не се засяга. Нито като писта, нито като сграден фонд. Нито като принадлежаща част. Това е коренно различен имот, на различно отстояние. Така ли е Добри? Значи ние не можем да подменяме имотите, Имотът е предназначен за селскостопанско летище, Областният управител го е продал и ние трябва да видим налице ли са законовите предпоставки да кажем на тоя човек, прави си фабриката. Налице са законовите предпоставки. Значи аз си давам моето мнение да гласуваме за. А, по целесъобразност, че някой ден ще искаме селскостопанско летище, това е въпрос на целесъобразност, което не е проблем на административно, на нашето администриране.

Пламен Трифонов – Г-жо Кирова, имате ли някаква друга карта, ако има нещо неточно да чуем.

Росица Кирова – Аз съжалявам, но

Пламен Трифонов – Вие най-вероятно реплика правите. Нека да бъде реплика само. Добре.

Росица Кирова – Аз съжалявам, но към документите ни не се прилагат цветни копия на плановете. Ако може такъв, тук би трябвало да има такъв, да разгърнем както се казва чаршафа и да видим къде точно се намира имота. От това, което ни е представено за заседанието, никой не може да придобие точна представа. Често пъти Общинският съвет е бил подвеждан и е продавал имоти, отредени за строителството на моста за някакви паркове, които не се реализираха естествено. От това, което виждам на този формат А4, виждам пистата на летището, виждам сегашния терен който е отреден за летище. Вероятно наименованието на гражданското летище е било за селскостопанско такова. Но, то изцяло попада в обхвата на предвидените терминали и обслужващите зони на летището каквито са били тогава. Аз не оспорвам този факт. Ако можем да го видим на по-голяма скица, възможно е и аз да съм въведена в заблуждение. Може би ще ни стане ясно. Но, аз смятам, че имота, който ще преотредим е непосредствено част от ето този квадрат, който представлява дефакто обслужващата зона на летището. Това е пистата, ако не се лъжа. Нали, ако видим скиците може би ще разберем за какво иде реч.

Пламен Трифонов – Д-р Лилов, заповядайте. Не, Тони Вълков. Извинявайте д-р Лилов. Първо е Тони Вълков.

Тони Вълков – Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, граждани, да, така е наистина през комунизма, някои го упрекват, някои не го искат, но действително това, което се направи през комунизма сега се счупи.

Пламен Трифонов – Още не всичко.

Тони Вълков – Ако това всичко беше запазено, днес във Видин щеше да има заводи, да работят. Хората не щяха да ходят по улиците, децата не щяха да ходят с шише Алмус в ръцете си и с цигара, а щяха да отидат във вакуумната, в ЗРИ, в ДМЗ, в Химкомбината, щяха да работят, а сега се питат какво правим, чичо Тони в този град. И видяхте ги като се бяха наредили там. Нали? Това е нашето поколение, което ние го изгонихме от този град. Това е нашето поколение. Те си тръгнаха децата с наведени главички, какво ще чакат два часа да им кажем дали ще ритат мач или не. Ами ще ритат в София или Варна, Стара Загора. Нали знаете колко спортисти са излезли оттук. А летището е нужно на всички. Ами станало бедствие, ами човек закъсал, трябва да се транспортира до София, с какво ще го занесат? С кон. Ами ако ни вземат и летището, по-добре някой да дойде и да купи града и да каже ей хора до тук. От днес нататък сте под мой чадър и край. И Дунава ли ще отбият след някоя година? Благодаря Ви.

Пламен Трифонов – Благодаря и аз. И така, д-р Лилов, заповядайте. Ще помоля общинските съветници да влязат в залата.

Емил Лилов – Уважаеми колеги, наистина има някаква неяснота, която се появява в предоставения материал и в текстовия материал. Значи аз внимателно четох текстовия материал и там беше записано, че е продадено. Бивш команден щаб на армията и т.н., което няма нищо общо с летището, обаче тук пък има карта, в която нещо друго …Тъй, че мисля ние наистина все пак трябва абсолютно да изчистим проблема и да разберем дали това касае този бивш команден щаб, който се намира от другата страна до Надлеза, или е част от летището. Защото можем да изпаднем в ситуацията, не зная дали си спомняте, че

Пламен Трифонов – Колеги, дойде момента всеки да говори сам със себе си. Не е добре. Моля Ви да се изслушваме. Докторе, съжалявам, давай.

Емил Лилов – Не, вижте, наистина проблема е важен. И трябва да се разбере дали наистина се касае за този щаб, където навремето служиха или е част от летището. Защото ако си спомняте, Общински съвет Видин беше продал едно петно, което се намира там, където в момента е построен Надлеза. И се наложи ние да плащаме … /дебат в зала/

Пламен Трифонов – Така, може ли да ми се върне документчето. Пламене, документчето на г-н Трифонов.

Емил Лилов – Вижте, проблема е дали с чиста съвест ние ще гласуваме за или против това решение или ще го върнем.

Пламен Трифонов – Никога с мръсна съвест не трябва.

Емил Лилов – Да, защото в края на краищата наистина има някакво разминаване между текста, който аз смятам, че това е друг обект, но г-жа Кирова приема, че е част от летището. Така, че практически нека да се изясни това нещо.

Пламен Трифонов – Г-жо Кирова, успокойте се малко, ще Ви стане нещо, успокойте се. Дал съм Ви сега цветна картичка. /дебат в зала от Росица Кирова/ Г-жо Кирова, защо викате? Оставете я да се навика малко. Колеги, много Ви моля. Сега, укротихме ли са малко? Имате цветна снимчица, цветна скица, радвам се, че подсигурихме така бързо. Така, г-н Генади Велков.

Генади Велков – Уважаеми колеги, не мога да разбера защо е толкова важно точно какво е продадено. То е собственост на държавата и тя го е продала. Човека иска да му променим плана, за да може да не се води селскостопанско летище, а да си го води складове и производствена база. Ако не го променим, ние ще му попречим на намеренията, ще му попречим на работата, но това няма да стане собственост на общината, защото си е държавно и е продадено. И какво ще се промени от това? Ще попречим на някой да работи и да отвори работни места. Това ли ще променим? То не е общинско. Никога не е било общинско. Не го е продала общината, продала го е държавата. И тя има прав.о да го продаде без да ни пита. Как пък може да го продаде без да ни пита тази лоша държава.

Пламен Трифонов – Колеги, заповядайте в залата.

Генади Велков – Трябва само да гласуваме промяна на плана, за да се даде шанс на хората, които са го купили да работят. Това трябва да направим.

Пламен Трифонов – Вардане, заповядайте. В процедура на гласуване сме. Колеги, така, горе долу поразчоплихме въпроса. Има ли желание все пак формално, някой да вземе отношение? Не виждам. Предлагам прекратяване на разисквнията. Който е съгласен …

/Край на аудионосителя/

Пламен Трифонов – да прекратим разискванията, моля да гласува с вдигане на ръка „За”, ляво – 5, център – 9, дясно – 13, съжалявам, 27 „За”, „Против”, колеги, не виждам, „Въздържали се” не виждам. С 27 „За”, 0 – „Против”, 0 – „Въздържали се” се прекратяват разискванията. И така, колеги, г-жо Кирова, Вие имате ли формално предложение? Защото Вие поприказвахте сериозно и Ви благодаря. Имате ли формално предложение отново да го върнете в комисия, или не? /дебат в зала от Р. Кирова/ Ето това исках да чуя. Вие правите формално предложение, материала да бъде върнат в комисия за доразглеждане. Може ли така да го редактирам? /дебат в зала/ Ама може и да дойде. Добре. Има формално предложение. Колеги, гласуваме предложението на г-жа Кирова /дебат в зала/ на Лилов, той се обясни само. /дебат в зала/ Добре Лилов, двете се събират в едно, предлагате да се върне за доразглеждане в комисия. Това е вашето предложение, от д-р Лилов и г-жа Кирова. Който е съгласен да се върне за доразглеждане, така, както го казах, моля да гласува с вдигане на ръка „За” ляво – 2, център – 6, не, не 6, ами брой, добре, център – 8, дясно – 1, 11 „За”. „Против”, колеги, ляво – 4, център – 2, дясно – 12, 18 „Против”, „Въздържали се” колеги, ляво – 0, център – 0, дясно – 0. С 11 „За”, 18 – „Против”, 0 – „Въздържали се” не се приема. Уважаеми дами и /дебат в зала/, моля ви седнете, уважаеми дами и господа, Лилов, много Ви моля, колеги, Кирова, много те моля. Така, гласуваме цялото предложение, на основание чл. 27, ал.3 от ЗМСМА, то е явно с вдигане на ръка и за да бъде прието предложението е необходимо болшинство повече от половината от присъстващите. Който е съгласен проекта за решение по тази точка да стане решение, моля да гласува с високо вдиганата ръка „За”, ляво – 4, център – 2, дясно – 12, 18 „За”. „Против”, колеги, ляво – 0, център – 3, дясно – 0, 3 „Против”, „Въздържали се” ляво – 2, център – 5, дясно – 1. колеги, 18 „За”, 3 – „Против” и 8 – „Въздържали се” не се приема. Колеги, момент, не, не, приема се. Колеги, не е възможно, излязохме 29 човека, колко сме тук? /дебат в зала от Р. Кирова/ Формално предложение за прегласуване, колеги. благодаря, г-жо Кирова, помогнахте ми. Който е съгласен проекта за решение да стане решение, моля да гласува с високо вдигната ръка „За”, ляво, Цецо заповядай, ляво – 4, център – 2, дясно – 12, 18 „За”. „Против”, колеги, ляво – 0, център – 4, после да не гласувате пак, кои са те, извинявайте, /дебат в зала от Т. Вълков/ не, не кои са четиримата, център – 5, 5 е различно от 4, дясно – 1, 6 „Против”, „Въздържали се” ляво – 2, център – 3, дясно, дясно е малко трудно, не може едновременно /дебат в зала/ не, не ти преди малко гласува „Против”, дясно – 0. /дебат в зала/ Отново се оспорва гласуването. Колеги, /дебат в зала то Добрин Иванов – абе въздържал се/ Чакай, стой, недейте, ще си счупи очилата. Недей моля ти се. Колеги, прегласуване на предложението, има право човека, прегласуване. Който е „За” проекта за решение с вх.№ 08-00-86/08.05.2015г., от проекта за решение да стане решение, моля да гласува с вдигната ръка бавно, ляво – 4, колеги, моля ви се, център – 2, дясно – 12, отново се потвърждава цифрата 18 „За”. „Против”, колеги, ляво – 0, Цецо, много те моля, затова си избран да казваш колко, център – 5, дясно – 0, 5 „Против”, „Въздържали се”, колеги, ляво – 2, център – 3, дясно – 1. колеги, с 18 „За”, 5 – „Против” и 6 – „Въздържали се” се приема проекта за решение става решение и с това тази точка е изчерпана от дневния ред.

За” – 18, „Против” – 5, „Въздържали се” – 6, приема се

Гласували 29

Решение № 40/22.05.2015 г.

Общински съвет – Видин

Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, приложим по силата на чл.136, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Видин,

ОДОБРЯВА:

Проект за изменение на „Общ устройствен план на община Видин” за ПИ 000105 с площ 12,000 дка., местност „Бановци”, землище с. Иново, общ. Видин, собственост на ,,КАТЕРИНА” ЕООД, с който предназначението на имотите да се промени от „Селскостопанско летище” в „Производствени дейности”.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че с оглед бъдещите инвестиционни намерения на собственика на имота е законосъобразно и целесъобразно да бъде изменен Общия устройствен план на община Видин.

Пламен Трифонов – Преминаваме към следваща точка от дневния ред. /дебат в зала от Р. Кирова/ Вие нещо искате да кажете? А може ли да ми върнете това, остана при вас. Отрицателен вот на г-жа Кирова. /дебат в зала/ Не, не, оставете жената да си каже, какво искате, недейте така.

Росица Кирова – Аз съм учудена, че днешната преса, г-жо Поли Трифонова, е изключително интересна и това, че четете вестник през цялото време докато ние коментираме нещо, което смятаме, че е важно за Видин, е Ваше право. Така.

Павлинка Трифонова – Г-жо Кирова за Вас може да е важно и да си търсите изява. Аз имам достатъчно изяви и за мен това, което правите не е важно.

Росица Кирова – Аз не виждам /дебат в зала/ Г-н Трифонов, защо не спазвате правилника? Да заповяда да ми отговори на микрофон, ако желае дамата. /дебат в зала от Т. Вълков/ Точно така, разбира се, може да разпродадем всичко, да го унищожим, защото за Вас не е важно. /дебат в зала от П. Трифонова/

Пламен Трифонов – Колеги.

Росица Кирова – Така, може ли аз да коментирам това за което съм дошла. Искам да коментирам отрицателния си вот.

Пламен Трифонов – Да. Давам думата на г-жа Кирова.

Росица Кирова – Преди малко докато г-н Лилов се изказа от трибуната, за което му се извинявам, не го изслушахме внимателно.

Пламен Трифонов – Колеги, тези избори ще побъркат някого, да знаете. Моля ви се, трябва да се издържат още 4-5 месеца. Кротко, моля ви. Моля ви, става опасно. Моля ви, четири месеца. /дебат в зала /

Росица Кирова – Колеги, може ли да продължа?

Пламен Трифонов – Нека г-жа Кирова да каже нещо.

Росица Кирова – Колеги, имам ли вашето съгласие да продължа. /дебат в зала/

Пламен Трифонов – Вардане, моля ти се.

Росица Кирова – Може ли да продължа?

Пламен Трифонов – Айде моля ви се, уважение.

Росица Кирова – Преди малко, докато г-н Лилов се изказваше, аз не чух абсолютно внимателно неговото изказване, за което му се извинявам. Защото дискутирахме /дебат в зала/ Милене, защото дискутирахме цветната скица, която ми беше представена любезно от г-н Трифонов, която касае въпросното изменение. И г-н Йонов се опита да ме убеди, че този имот се намира на друго място. Г-н Йонов, Вие сте член на нашата комисия, би трябвало добре да четете скиците. Ще Ви покажа. Тук със стрелкичка е изведено и показано за кой имот става дума. И още веднъж погледнете, става дума за част от ето този имот, който е към пистата. Ето го, вижте го и в големия мащаб. Да, може би, като част да е бил обособен в селскостопанско летище и аз не оспорвам. Въпроса е, че ако това е пътя за Градец, както дефакто се оказва на скицата, ние преотреждаме /дебат в зала/ точно така явно, ние преотреждаме част от този имот, който е свързан непосредствено с пистата. Моята молба единствено беше да отложим решението на този въпрос, докато си изградим становище, като Общински съвет, искаме ли да се опитаме да възстановим летището на Видин или не. Но с днешното си решение, тези които гласуваха „За”, просто казаха не, ние не искаме. И не искаме да прочетем добре скиците и документите, защото по някаква причина това не ни е угодно. Затова аз гласувах против. Против съм това изменение. Смятам, че е във вреда на Видин, в дългосрочна вреда. Може би ще има някакви ползи за някого към момента, но дългосрочно вреди на града ни. И най-лошото е, вреди на гражданите и ни мачка като хора.

Пламен Трифонов – Г-жо Кирова, имам едно предложение към Вас. Много Ви моля, ако сезирате нещо корупционно, ако сезирате нещо страшно да се е случило, или някой да не е могъл да го купи друг, много Ви моля, обърнете се към държавата. Държавата го е продала.

Росица Кирова – Г-н Трифонов, аз сезирам нещо неморално, затова се обръщам към съвестта на всички останали

Пламен Трифонов – Обърнете се към

Росица Кироваи се надявам искрено, че такава имате. Благодаря Ви за преоръката. /дебат в зала от Ц. Иванов:

Пламен Трифонов – Много Ви моля, защото Вие сте много чувствителна, да не би да не е могъл някой друг да го купи.

Цецко Иванов – Господа общински съветници, г-н Председател,

Пламен Трифонов – Да.

Цецко Иванов – Имаме правилник, хайде да работим по правилник.

Пламен Трифонов – Чудесно предложение.

Цецко Иванов – Г-жа Росица Кирова има право на аргументиране на отрицателния си вот. Изслушахме я, нямаме право на реплики, г-н Председателю. Дайте да минем към следващата точка.

Пламен Трифонов – Чакайте, то и ние да кажем нещо. Само един, двама говорите, /дебат в зала от Р. Кирова/ пет часа говорите, г-жо Кирова, аз Ви препоръчвам.

Цецко Иванов – Аз моля всички, включително и Вие г-н Председателю и Вие г-жо Кирова, да се придържаме към правилника.

Пламен Трифонов – Ама чакайте малко, вие се надвиквахте, надвиквахте, аз ви слушам. Аз в момента не мога да препоръчам на младата дама да се обърне към Прокуратурата, ДАНС и всички служби, ако има нещо, което тя да сезира, защото тя говори, че тук е нещо страшно и нямам правото да се обърна към тази млада дама ли? Много Ви моля. И Председателят е човек. Така, с това тази точка е изчерпана от дневния ред. Преминаваме към следваща /дебат в зала/ Не съм вносител, но аз също съм човек. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, тя е, колеги имаме много точки, и имаме още много места за изяви. Има хора, които чакат с нетърпение точки, да ги уважим. Следваща точка от дневния ред е:

………………………….

Пламен Трифонов – Уважаеми дами и господа, тежко заседание, благодаря ви за участието, живи и здрави ще се видим следващия път.

Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното редовно заседание на Общински съвет Видин. Благодаря Ви.

Край на заседанието в 16.05 часа

Изготвили протокола:

Цеца Тодорова Колева (п)

Пламен Ангелов Димитров (п)

Анелия Ненова Димитрова (п)

Председател на Общински съвет Видин: (п)


Пламен Трифонов

Сподели в социалните мрежи