logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Още едно видинско училище пред закриване

Над 30 предложения за включване в дневния ред на следващото редовно заседание на Общинския съвет във Видин бяха разгледани в постоянните комисии.
Увеличение в цените за наеми на общинска земеделска земя е поискано от кмета, който е отправил предложение за промяна на старите тарифи, гласувани през 2008 г., и приемане на нови цени на декар за съответната пазарна година. Промяната предвижда земите от втора категория (над 10 дка) да се отдават под наем за 23 лв./дка вместо досегашните 10 лв./дка. За трета категория (над 10 дка) увеличението също е два пъти – съответно от 9 лв. на 18 лв./дка, за четвърта от 8 лв. на 17 лв./дка и т.н.
Ще има ли промяна в размера на заплатите на кметовете на кметства в общината ще разберем на 6 април, когато ще се проведе редовното заседание на Общински съвет. Предложение в тази насока е направено от кмета Огнян Ценков и от съветниците се очаква да го утвърдят.
Тежката демографска криза и липсата на всякакви решения, далновидност и мерки за пореден път удрят върху образованието, а с него и върху бъдещето на Видин. Отново по предложение на кмета на Видин в комисиите бе обсъдено започване на производство по преобразуване чрез промяна на вида на СУ „Любен Каравелов“ от средно училище в основно. Наред с това предложение, постоянната комисия по образование, наука и култура разгледа още и материали, свързани с приемане на система за прием в първи клас на основните и средните училища в община Видин; осигуряване на средства от бюджета за обезщетения на персонала в детските градини и др.
18 предложения бяха обсъдени в една от другите постоянни комисии към Общинския съвет – тази по законност, местно самоуправление, нормативна уредба, етика и охрана на обществения ред. Съветниците разгледаха предложението за приемане на „Прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“ на община Видин, разработена от кметската администрация, както и задания за изработване на проекти на планове за регулация и застрояване и изменения на Подробни устройствени планове.
Друг сериозен проблем на Видин, за който от години се пишат само мерки на хартия, а не се търси реално решение, е разгледания в постоянната комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда. Отново се гледа отчет за изпълнението през 2016 г. на програмата за намаляване нивата на фини прахови частици, но ще попита ли някой какво реално се прави и изобщо прави ли се нещо по въпроса ще разберем през следващата седмица.
Редовното заседание на Общинския съвет е насрочено за 9 часа на 6 април. В дневния ред са включени 34 предложения.

Сподели в социалните мрежи