logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

България е с най-ниско потребление в Европейския съюз

Фактическото индивидуално потребление (ФИП) в България, което измерва благосъстоянието на домакинствата, е най-ниско в ЕС и представлява 53 % от средноевропейското през 2016 г. Това означава, че не просто около 70 % от българите не успяват да спестяват нищо, но значителна част от тях понасят материални лишения в различна степен. Констатацията се потвърждава и от анализа на КНСБ, според който 77 % от домакинствата в България живеят с доходи на лице под жизнения минимум от 563 лева за 2016 г. У нас почти всеки втори е материално лишен, докато средно за ЕС в такова положение е един от шест души.
Тази картина не се дължи единствено на по-ниския БВП на страната, но и на неравенството, което е сред най-високите на континента, както и на данъчната система, която засяга непропорционално по-бедните хора.
Десет държави членки регистрират ФИП на човек от населението над средното за ЕС. Най-високо е в Люксембург – 32 %. Германия и Австрия са около 20 % над средното за ЕС равнище, следвани от Обединеното кралство, Дания, Финландия, Белгия, Франция, Нидерландия и Швеция, които са постигнали нива между 10 и 15 % по-високи от средното.
Шест държави членки бележат ФИП на човек от населението около 30 % и повече под средното. Естония, Латвия, Унгария и Румъния имат от 30 до 40 % по-ниско равнище, докато в Хърватия ФИП е с малко над 40 % по-ниско. Най-зле е в България – с 53 % по-ниско е равнището на този показател от неговото средно ниво за държавите от ЕС.

Сподели в социалните мрежи