logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Белоградчик се вдигна на протест срещу кариери

Недоволство избухна сред жителите на Белоградчик, които категорично се обявиха срещу плановете за изграждане на кариери в близост до Белоградчишки скали.
Заплахата от унищожаване на уникалния ландшафт обедини и общинските съветници, които излязоха с декларация против издаденото в последния работен ден на служебното правителство разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства в площ „Диаклас“, разположена в землищата на селата Праужда и Чифлик.
От Общинския съвет заявяват, че издаденото разрешение под номер 470 на министъра на енергетиката е недалновидно и неадекватно. Не са спазени закони и разпоредби, включително и приетите критерии за целесъобразността на подадени заявления за търсене и/или проучване на строителни материали. Извършването на проучване за строителни материали и евентуално последващо разработване на кариера за строителни материали би влязла в сериозен конфликт с ландшафта, се посочва в декларацията.
Площта за проучване попада в границите на проекта за „Природен парк Белоградчишки скали“ който е в процес на процедура по обявяване в МОСВ. Освен това тази площ попада и в рамките на геопарк „Белоградчишки скали“, създаден през 2014 г. на територията на общините Белоградчик, Димово и Макреш и в процедура по кандидатстване пред ЮНЕСКО за получаване на статут на част от мрежата на европейските геопаркове.
Теренът за проучване и евентуална бъдеща кариера се намира непосредствено до общински път, по който се движат туристи и местни жители до селата Праужда, Крачимир и Стакевци и е единствената връзка на тези села с Белоградчик. Пътят не е пригоден за движение на тежки транспортни средства – няма банкет, мостовете са с малка товароносимост и има дълги тесни участъци с ширина 3,4 – 4 м. Безопасността по пътя ще бъде сериозно застрашена.
Площта за проучване попада и в мрежата от защитени зони по „Натура 2000“ и е задължително да бъде извършена оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони. От Белоградчик са категорични, че издаването на разрешение, без да е извършена оценка на съответствие на работната програма, която оценка е задължителна, би представлявало съществено нарушение на административно производствените правила.
Теренът за проучване отстои само на 750 метра от с. Чифлик. Селото се намира в подветрената страна и замърсяването от шум и прах несъмнено ще увреди здравето на неговите жители и средата за обитаване. В селото и близките околности има изградена туристическа инфраструктура за селски туризъм за подкрепа на неземеделски дейности. Инвестирано е в три ваканционни селища, две от които са влезли в експлоатация. На 1700 м от терена за проучване съществува територия с био-сертифицирана земеделска земя. На 500 м има поне две новосъздадени овощни градини. В махала Извос на с. Чифлик също по проект са реализирани градини от сливи и лешници. Изграждането на кариера би обезсмислило и компрометирало направените вече инвестиции.
В заключение съветниците от Белоградчик добавят, че тъй като става дума за проучване за подземни богатства от групата на строителни материали, които представляват общоразпространени полезни изкопаеми, то тяхното добиване в ареала на ландшафта на Белоградчишките скали граничи с престъпление към природното и ландшафтно богатство на България, Европа и света.

Сподели в социалните мрежи