logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Постоянните комисии към Общинския съвет във Видин ще проведат заседания

За 23 април са насрочени заседанията на девет от общо тринадесетте постоянни комисии към Общинския съвет във Видин.
Най-много – 20 предложения, са включени за разглеждане в комисията по общинска собственост, общински дружества и предприятия, приватизация и следприватизационен контрол. Общинските съветници трябва да разгледат и дадат своето становище по годишните отчети за дейността, приходите и разходите на общинските предприятия – приюта за кучета; пазари и паркинги; обреден дом; регионалното депо за отпадъци, както и обявените в ликвидация ДКЦ 1 и „Медико-дентален център – Видин“.
Сред предложенията, внесени за разглеждане, е и искане на кмета за увеличаване цените на декар за съответната стопанска година за отдаване под наем или аренда на земеделски земи с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“ – общинска собственост. Общината е собственост на 4015,031 дка, като към момента за едва 480,420 дка от тях има сключени договори за ползване.
Молба до Общинския съвет е подадена от Българския футболен съюз с искане за учредяване на безвъзмездно право на строеж на „Миникомплекс по футбол – Видин Колодрум“ с обща площ от 2951,96 кв.м за срок от 25 години.
Членовете на комисиите трябва да се произнесат и по т. нар. годишен отчет, част от общинския план за развитие на Община Видин 2014-2020 г. В заключителната част на отчета е записано, че през отминалата 2017 година общината била реализирала значителен брой проекти и дейности „за подобряване условията, качеството на живот на населението на общината и естетизацията на селищната среда“.
Сподели в социалните мрежи