logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Видин и Плевен – центрове на растеж в Северозападния регион

Близо 6,7 млрд. лв. е проектобюджетът на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., информират от управляващия орган  –   Министерството на регионалното развитие и благоустройството, след състоялото се обществено обсъждане.

Приоритетната ос за интегрирано градско развитие в новата програма е с проектобюджет от 1,131 млрд. лв. Тя предвижда подкрепа за десетте най-големи градски общини, като центрове на растеж. За да се постигнат по-добри резултати е направено групиране на общините по региони за планиране, като всеки клъстер ще има общ бюджет. Например за Северозападен регион това са общините Видин и Плевен. По този начин се цели засилване на региона като цяло, а не на отделни градове и общини чрез насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни в двете общини. Така ще се изготвят проекти, които решават еднакви проблеми за двете общини, и ще се постигне синергичен ефект, в сравнение с подход, при който се изпълняват по-малки проекти.

Регионалните съвети за развитие ще имат ключова роля при подбора на предложенията за подкрепа на регионалното развитие, за да се даде приоритет на проектите, които покриват в най-голяма степен нуждите на определена територия. С по-голяма тежест ще са проектите в подкрепа на икономиката. Програмата е разработена с цел да постигне балансирано териториално развитие между регионите, преодоляване на демографските проблеми и обезлюдяването на територии в страната.

Всички проекти, които ще се изпълняват, трябва да са в съответствие с плановете за интегрирано развитие на общините. По информация на НСОРБ към днешна дата 92 местни администрации са разработили и приели такива планове за новия период, като в следващите седмици и месеци се очаква още голям брой общини да приключат работата си.

Сподели в социалните мрежи