logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Назначена е Районната избирателна комисия за област Видин

Постъпило е писмо от областния управител на област Видин с вх. № НС-05-83 от 14.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 14.05.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински.

Предвид изложеното и с решение № 5-НС от 12 май 2021 г. Централнатата избирателна комисия назначава комисия с състав от 13 членове, както следва:

Председател: Павел Пламенов Петков , зам.-председатели Даниел Боянов Цветанов и  Иван Цветанов Перчински и секретар Ирена Петрова Николова.

За членове са назначени Пламенка Найденова Цветкова, Елеонора Валериева Петрова, Захарин Иванов Захариев, Славяна Младенова Николова, Ваня Иванова Василева, Веса Енчева Гидова, Соня Иванова Иванова, Наталия Димитрова Петрова и Бисерка Цецкова Борисова.

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 22 май 2021 г.

Сподели в социалните мрежи