logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Образуваните 32 дела за отчуждаване на имоти при изграждане на път Е 79 са решени и влезли в сила

Всички 32 броя образувани дела по постъпили жалби срещу Решения на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти частна собственост за държавна нужда за изграждане на Обект „Модернизация на участък от I-1/Е-79/“Видин-Ботевград“ са решени и влезли в законна сила.

Броят на образуваните такива срещу първото Решение № 410/19.06.2020 г. на Министерския съвет на Република България, касаещи териториите на общините Видин и Грамада е 24.

От тях по 12 от производствата, Съдът е отхвърлил жалбите на оспорващите размерите на определените им обезщетения за отчуждените имоти и/или части от тях. Мотивите за това са, че оценките, дадени от вещото лице съвпадат с определените размери на обезщетенията по обжалваното решение.

10 са делата, по които Съдът е уважил частично жалбите и е увеличил размерите на паричните обезщетения за имоти, находящи се в землищата на с. Ивановци, гр. Видин и с.Синаговци.

При постановяване на решенията си, Съдът се е съобразил със събраните доказателства, между които и заключенията на лицензираните експерти с оценителна правоспособност „земеделски земи и трайни насаждения“, вписани в публичния регистър на независимите оценители. Решенията на Съда по тези производства са окончателни.

Прекратените дела по молби на жалбоподателите са 2. Те са подлежали на обжалване, но не са оспорени и са влезли в законна сила.

Броят на образуваните административни дела за следващия лот от пътя, а именно по постъпили жалби срещу Решение №540/31.07.2020 г. на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти – частна собственост, касаещо изграждането на същия обект за територията на общините Макреш, Димово и Ружинци е 8. По 3 от производствата, Съдът е отхвърлил жалбите, а по 2 от тях е уважил частично жалбите и е увеличил размерите на паричните обезщетения за имоти, находящи се в землищата на с. Ружинци и гр. Димово.

2 дела са прекратени поради неотсраняване на констатираните нередовности в жалбата. Спряното по взаимно съгласие на страните производство по 1 от делата е прекратено, след като в инструктивния шестмесечен срок от спирането е подадена молба от жалбоподателя за оттегляне на оспорването и подадената жалба.

Сподели в социалните мрежи